Studiranje u Banja Luci

Šumarski fakultet u Banja Luci

HISTORIJA Šumarski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci od 1992. godine. Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176/92), zbog ratnih dejstava, donešena je 12. 09. 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prihvatu i razumijevanju Rektorata Banjalučkog Univerziteta, a posebno kolega sa Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta izdvojen je neophodan prostor […]
View more

Filozofski fakultet u Banja Luci

Historija fakulteta Filozofski fakultet u Banjoj Luci osnovan je Zakonom o univerzitetu, koji je Narodna skup­ština Republike Srpske usvojila 12. jula 1993. godine. Od te od­luke Narodne skupštine, pa do 1. oktobra 1994. godine, u veoma složenim ratnim okolnostima, izvršene su pripreme za početak rada Fakulteta. Prva generacija studenata Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci započela […]
View more

Filološki fakultet u Banja Luci

OPŠTI PODACI Ko smo, gdje smo i koliko dugo postojimo? Filološki fakultet jedan je od 17 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, čija je osnovna djelatnost nastavno-naučni i naučnoistraživački rad i organizovanje akademskih studija jezika, književnosti i kulture na sva tri ciklusa (osnovne, master i doktorske studije). Filološki fakultet osnovan je 2009. godine i nastao je […]
View more

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

O UNIVERZITETU “Univerzitet evropskih znanja” / “Univerzitet kojem vjerujemo” Panevropski univerzitet “APEIRON” je obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i master studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i stalnog stručnog […]
View more

Fakultet političkih nauka u Banja Luci

O nama Kao jedan od 18 članica najvećeg univerziteta u Republici Srpskoj, Fakultet političkih nauka osnovan je 27. marta 2009. godine razdvajanjem i objedinjavanjem četiri studijska programa prvog ciklusa studija, koji su ranije funkcionisali u sastavu Fakulteta. filozofije kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS bodova: programi političkih nauka, novinarstva, sociologije i socijalnog rada. Uslijedilo je […]
View more

Tehnološki fakultet u Banja Luci

ISTORIJSKI RAZVOJ Tehnološki fakultet je počeo sa radom davne školske 1963/64. godine kao Tehnološki odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u okviru Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu, prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, počinje intezivan razvoj Tehnološkog odsjeka u sklopu Tehničkog fakulteta. Tako je 1971/72. godine, pored već postojećeg Smjera za hemijsku preradu drveta, formiran […]
View more

Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci

HISTORIJA Prirodno-matematički fakultet osnovan je Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske 12. septembra 1996. godine. PMF je nastao izdvajanjem grupe prirodnih nauka iz Filozofskog fakulteta, a početak je bio na Pedagoškoj akademiji, odnosno u Višoj pedagoškoj školi osnovanoj u Banjoj Luci 1950. godine, gdje su postojale osnovne grupe prirodnih i društvenih nauka. . PMF-u je dodeljena […]
View more

Pravni fakultet u Banja Luci

Pravni fakultet U današnje vrijeme Pravni fakultet nosi sa sobom određenu težinu, koja se ogleda u kvalitetu i raznovrsnosti obrazovanja koje pruža. Naš Pravni fakultet je prvi fakultet za pravne nauke u Krajini i trenutno je lider pravne misli i obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Istorija prava je usko povezana sa razvojem […]
View more

Poljoprivredni fakultet u Banja Luci

Historija Osnivanju Poljoprivrednog fakulteta prethodio je razvoj nekoliko naučnih i obrazovnih institucija iz oblasti poljoprivrede. Najprije je odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine (1947.) u Banjoj Luci osnovan Poljoprivredni institut, koji je 1996. godine prerastao u Poljoprivredni institut Republike Srpske. Zatim je posebnim zakonom 1960. godine osnovana Viša poljoprivredna škola), a počela je sa radom […]
View more