Šumarski fakultet u Banja Luci

 • Početna

HISTORIJA

Šumarski fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci od 1992. godine.

Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176/92), zbog ratnih dejstava, donešena je 12. 09. 1992. godine. Zahvaljujući srdačnom prihvatu i razumijevanju Rektorata Banjalučkog Univerziteta, a posebno kolega sa Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta izdvojen je neophodan prostor za smještaj preseljene opreme – dokumentacije i stvoreni uslovi za početak rada Šumarskog fakulteta u Banjoj Luci.

Danas Fakultet ima dobro opremljen prostor za izvođenje nastave, kao i kabinete i laboratorije. Sve ukupno je rasprostranjen na 1100 kvadratih metara. Iako ovaj prostor nije zadovoljavajući površinom, nastava na Šumarskom fakultetu se odvija bez većih problema

Crtice iz prošlosti

 • 1941. godine je u Sarajevu prvi puta organizovana visoko školska nastava iz oblasti šumarstva, kao odjelenje Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu.
 • 1948. godine donijeta je odluka o formiranju Šumarskog odsjeka na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sarajevu
 • 1959. godine osnovan je Šumarski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu.
 • 1992. godine – Šumarski fakultet je preseljen u Banja Luku i sastavni je dio Univerziteta u Banjoj Luci.

NOVA ZGRADA ŠUMARSKOG FAKULTETA

Šumarski fakultet će se u narednoj godini preseliti u novu, modernu zgradu koja je projektovana po najvišim ekološkim standardima. Ukupna površina zgrade iznosi 7.200 metara kvadratnih. Zgrada se nalazi u prijatnom ambijentu zelenila u sklopu Univerzitetskog grada u Banjoj Luci, nekadašnjoj kasarni „Vrbas“, sa svim dostupnim elementima neophodnim za kvalitetan rad i odmor studenata. Zgrada je projektovana tako da efikasno štedi i optimalno troši energiju za potrebe grijanja i hlađenja.

 

Studentima će biti na raspolaganju biblioteka na dva nivoa, jedan veliki amfiteatar sa preko 150 mjesta i tri mala amfiteatra sa po 56 mjesta, preko 20 učionica i vježbaonica, laboratorije, skriptarnica, kafe bar za prijatno druženje tokom pauza. Zamišljen je moderan pristup studentskim službama kroz inovativna softverska rješenja. Pored toga studentima su lako i brzo dostupni studentski dom, studentska menza, sportski tereni, bazeni, botanička bašta, prodavnice, itd.

Kampus je dobro povezan sa svim dijelovima grada te se lako i brzo stiže do svih dijelova grada laganom šetnjom ili gradskim prevozom.

 

Nastavnicima i saradnicima će biti na raspolaganju moderno opremljeni kabineti i prijatno radno okruženje, transparentno prema studentima.

Za potrebe naučno-istraživačkog rada na raspolaganju će biti više laboratorija opremljenih modernim uređajima i instrumentima kao i herbarijum projektovan po svjetskim standardima.

Objekat će koristiti Šumarski fakultet i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet koji će sarađivati u edukaciji studenata na svim dodirnim tačkama koje imaju dva fakulteta (projektovanje proizvoda od drveta, gradnja, projektovanje zelenih površina, i mnoge druge na kojima se dva fakulteta susreću u nauci i praksi).

Autori projekta: prof. dr Saša Čvoro, prof. dr Malina Čvoro, Radovan Beleslin.

NAGRADE I PRIZNANJA

NAGRAĐENI NASTAVNICI I SARADNICI

Nagrade Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u toku 2020. godine

Nagrade Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u toku 2020. godine
Na Konkursu za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u toku 2020. godine, koji je raspisalo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko
obrazovanje i informaciono društvo, nagrađeno je 35% od ukupno zaposlenog nastavnog osoblja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Nagrađeni su: prof. dr Marijana Kapović Solomun u prvoj kategoriji, dr Branislav Cvjetković u drugoj kategoriji, i u trećoj kategoriji prof. dr Željka Marjanović-Balaban, prof. dr Milan Mataruga, prof. dr Zoran Govedar i dr Vanja Daničić.

Podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima podrazumijeva finansijska sredstva koja izdvaja Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo za publikovanje naučnih radova u časopisima koji se nalaze u Journal Citation Reports (JCR) izvještaju kompanije Klerivet analitiks (Clarivate Analytics), tj. u nekom od Web of Science indeksa. Nagrada za naučna dostignuća u razvoju nauke dodjeljuje se naučnicima i istraživačima za izuzetne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada.

Nagrade Univerziteta u Banjoj Luci

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada, Univerzitet u Banjoj Luci je raspisao Konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i obrazovnom radu za 2020. godinu. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, od dvadeset i dva stalno zaposlena nastavnika i saradnika, nagrađena su četiri i to prof. dr Marijana Kapović Solomun kao rukovodilac Erazmus + projekta, a za
objavljivanje indeksiranog naučnog rada u prestižnim časopisima prof. dr Marijana Kapović-Solomun, prof. dr Željka Marjanović-Balaban, prof. dr Dane Marčeta i ma Zorana Hrkić-Ilić.

 

KATEDRE:

Linkovi za buduće studente:

Savez studenata

Studentski web servis

Studentska mobilnost

Studentska služba 

Biblioteka

Alumni

 

Razmjena studenata i osoblja

U okviru međunarodne saradnje Univerzitet u Banjoj Luci značajnu pažnju posvećuje razmjeni studenata i osoblja, kao dijela aktivnosti međunarodnih programa razmjene, ugovora o saradnji, kroz studijske posjete, ljetne škole, radionice, seminare i praksu.

 

Erasmus+ (KA107) – Međunarodna kreditna razmjena je program Evropske komisije u kojem se daje mogućnost univerzitetima da razmjenjuju studente i osoblje. Prema pravilima programa, prije obavljanja razmjene, univerziteti su obavezni da potpišu Međuinstitucionalni ugovor. Univerzitet u Banjoj Luci uključen je u program od njegovog formiranja 2014. godine i ima preko 60 potpisanih Međuinstitucionalnih ugovora iz 26 zemalja Evrope. Studentska razmjena može da traje od tri (3) do 12 mjeseci u svrhu studiranja i od dva (2) do 12 mjeseci u svrhu prakse. Razmjena osoblja može da traje od pet (5) dana do dva (2) mjeseca.

Naš Univerzitet je od 2008. godine postao dio tzv. CEEPUS(Central European Exchange Programme for University Studies) mreže. Ove aktivnosti obavljaju se u saradnji sa Ministarstvom za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na realizaciji ovog programa nastavljaju se i u narednim godinama, kroz realizaciju programa CEEPUSIII.

Studenti Univerziteta u Banjoj Luci obavljaju stručnu praksu u inostranstvu više od 15 godina posredstvom međunarodnog udruženja za razmjenu studenata radi stručne prakse – IAESTE (InternationalAssociationfortheExchangeofStudentsforTechnicalExperience)IAESTE platforma za razmjenu: https://iaeste.smartsimple.ie/s_Login.jsp

ErasmusMundus je bio program razmjene Evropske komisije, a u kojem je Univerzitet u Banjoj Luci bio uključen od 2011. godine. Kroz šest (6) projekata u kojima je Univerzitet bio partner u ErasmusMundus programu: JoinEUSEEIIIJoinEUSEEIVJoinEUSEE>PENTAEUROWEBSUNBEAM i EUROWEB+ preko 70 studenata i članova osoblja obavilo je razmjenu.

Studenti i osoblje Univerziteta u Banjoj Luci koriste i druge mogućnosti stipendiranja različitih programa vlada stranih zemalja i međunarodnih organizacija i fondacija.

 

ISKUSTVA DRUGIH STUDENATA:

Privlači me profesija šumarskog inženjera

Zašto sam upisala Šumarski?

Šumarski fakultet nudi rješenje za moje planove i ciljeve

 

USLOVI UPISA

U prvu godinu Studijskog programa Šumarstvo i Prerada drveta na konkurentskoj osnovi, može se upisati lice koje ima četvorogodišnje srednješkolsko obrazovanje stečeno u Republici Srpskoj, Brčko distriktu i Federaciji BiH  ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Vrednovanje rezultata kandidata vrši se na osnovu rezultata postignutih u prethodnom srednješkolskom obrazovanju i na prijemnom ispitu. Kandidat koji je srednje obrazovanje stekao u inostranstvu može pristupiti polaganju prijemnog ispita, pod uslovom da je prethodno izvršio nostrifikaciju diplome srednje škole. Kandidat ima pravo da polaže prijemni ispit na jeziku koji je u službenoj upotrebi u BiH.

Broj kandidata za upis na studijski program, kao i odnos studenata čije školovanje se finansira iz budžeta i samofinansirajućih studenata određuje resorno Ministarstvo.

 • Kandidat može biti upisan na teret budžeta, ako je položio prijemni ispit i na konačnoj rang-listi rangiran u okviru broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
 • Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko je položio prijemni ispit i na konačnoj rang-listi rangiran u okviru broja odobrenog za upis.
 • Strani državljanin može da se upiše na studijski program AGGF pod istim uslovima kao i domaći državljanin.Troškove školarine, strani državljanin plaća u toku cijelog školovanja, osim ako, međunarodnim ili bilateralnim sporazumom Univerziteta u Banjoj Luci, nije drugačije određeno. 

Kandidati, pri prijavi na konkurs, podnose originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju i:

 • svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole ili dokumente o ekvivalentnom školovanju u inostranstvu;
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, kao i ostale dokumente predviđene Konkursom.

Kandidati, koji su školovanje završili u inostranstvu, dužni su dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome i prevod svih dokumenata na jednom od službenih jezika BiH. 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspjehu iz srednje škole. Pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazumijeva se srednja ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu (zaokružena na dvije decimale), koja se pri bodovanju množi sa deset. Najveći broj bodova, prema opštem uspjehu kandidata, iznosi 50.

Prijemni ispit se sastoji iz Testa opšteg znanja i interesovanja za šumarstvo ili iz Testa opšteg znanja i interesovanja za preradu drveta zavisno od studijskog programa na koji se kandidati opredijele.

Ovdje možete vidjeti neka od pitanja koja će biti na prijemnom ispitu na studijskim programima Šumarstvo i Prerada drveta.

Studije I ciklusa:

 1. Šumarstvo
 2. Prerada drveta

Nastavni plan I ciklusa

 

Studije II ciklusa:

Šumarstvo

Nastavni plan II ciklusa

Studije III ciklusa:

Šumarstvo

Nastavni plan III ciklusa

 

Adresa: Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka

Telefoni:

Centrala: +387 51 464 628, 464-884, 464-298
Dekanat: +387 51 460 550
Faks: +387 51 460 550

E-mail: info@sf.unibl.org

Website: http://www.sf.unibl.org/index.php/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post