Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Panevropski univerzitet “APEIRON” svoju misiju zasniva na pretpostavkama da se društva u regionu jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena, reformi i tranzicije prema građanskom demokratskom društvu, kojeg karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna država,  vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa dominacijom privatnog vlasništva, te da je u vremenu tranzicije potrebno novo duboko znanje, novi pogled na svijet i drugačiji pristup ekonomiji, pravnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, disemenaciji informacija i sticanju znanja. U tim okvirima Panevropski univerzitet nastoji na sebe preuzeti odgovornost edukatora.

Sa sloganom “Škola evropskih znanja”, polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspješnih i tehnološki razvijenih zemalja, univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primjenom savremenih obrazovnih standarda, kreira kadrove edukovane u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata. Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održivu društvenu, ekonomsku i tehnološku strategiju države, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da kvalifikuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.

Stoga se na Univerzitetu primjenjuje mentorski podržan dijalog sistem nastave koji je osmišljen kao kreativna radionica nastavnog osoblja i autorskog tima sa visokom naučnom i pedagoškom reputacijom, ekspertnim znanjima i iskustvima iz prakse, sposobnog da preuzme odgovornost za vlastite rezultate i za obrazovanje mlade generacije. Obrazovanje studenata se odvija primjenom savremenih standarda u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima baziranim na najboljim tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta uz primjenu Bolonjskih principa reforme evropskog visokog školstva.

Definisan je optimalan broj obaveznih predmeta, a studentima je omogućena sloboda samostalnog odabira izbornih i fakultativnih predmeta u okvirima multidisciplinarnih studijskih grupa, odn. paralelno sticanje kolaterarnih znanja i vještina u okviru strukovnih akademija, funkcionalnih organizacionih jedinica i instituta u sastavu Univerziteta (kao što su: Biznis inkubacioni centar, Centar za vođenje karijere, Centar za odnose sa javnošću, Centar za izdavačku djelatnost, Sportski centar Univerziteta), čime je studentima omogućeno osvajanje sekundarnih “minor” diploma i fakultativnih kvalifikacija.

Teorijska i praktična znanja i vještine koje studenti preuzimaju tokom studija koncipirani su tako da kvalifikuju studente za obavljanje budućih poslova u visokotehnologiziranom okruženju omogućujući studentima da razviju inicijativnost, preduzetništvo, sposobnost psihološke evaluacije i orkestriranja radnih grupa i timova, sposobnost donošenja odluka u deficitu vremena, sposobnost daljeg cjeloživotnog učenja, sposobnost fokusiranja relevantnih informacija u okruženjima informacionog obilja i informacionog zagađenja, sposobnost procesiranja više simultanih poslova i vođenja kompleksnih projekata, te sposobnost kreativne integracije znanja i prakse iz disparatnih stručnih oblasti.

Studijski programi:

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • Fakultet pravnih nauka
  • Fakultet informacionih tehnologija
  • Fakultet sportskih nauka
  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • Fakultet filoloških nauka
  • Saobraćajni fakultet

Za buduće studente:

Brucoški vodič

Dokumenti potrebni za upis

Školarine i ostale naknade

Adresa: Pre Kreče 13, 78 102 Banja Luka

Tel: +387 (0)51 247 920

Website: http://www.apeiron-uni.eu/

E-mail: info@apeiron-edu.eu

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post