Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

 • Početna

O UNIVERZITETU

“Univerzitet evropskih znanja” / “Univerzitet kojem vjerujemo”

Panevropski univerzitet “APEIRON” je obrazovno-naučna ustanova koja, u okviru svoje matične djelatnosti visokog obrazovanja, samostalno i/ili u saradnji sa inostranim partnerima obavlja osnovne akademske studije prvog ciklusa, specijalističke i master studije drugog ciklusa i doktorske studije trećeg ciklusa, programe cjeloživotnog učenja (life-long learning) i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Univerzitet takođe obavlja osnovna i primijenjena istraživanja u matičnim naučnim oblastima akreditovanih studijskih programa, kao i istraživanja koja su u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti. Panevropski univerzitet “APEIRON” je nastavno-naučna, neprofitna visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja svoju djelatnost obavlja na osnovu licenci Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Univerzitet je osnovan 2005. godine i upisan je kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05, kao i u Registru visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pod brojem 11-I/08. Akreditacija: Rješenje o akreditaciji br. 01.1.3.74/16 od 24.3.2016. godine (Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske). Univerzitet posjeduje dozvolu za izvođenje obrazovanja na daljinu br. 07.2- 9624-1/07 od dana 28.12.2007. godine. Panevropski univerzitet obavlja djelatnost visokog obrazovanja u sjedištu ustanove u Banjoj Luci i van sjedišta u licenciranim studijskim programima i ciklusima u Bijeljini prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-86-2/10 od 06.09.2010. godine i u Novom Gradu prema rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-35-2/10 od 06.12.2010. godine. Rješenje o ispunjavanju uslova i dozvola za rad i izvođenje licenciranih studijskih programa su javni dokumenti koje Panevropski univerzitet izlaže na uvid javnosti putem svoje internet stranice i na druge pogodne načine.

Sjedište ustanove

Sjedište Univerziteta je u Banjoj Luci, gdje je smješten studentski kampus kapaciteta 6.000 m2 zatvorenog prostora i 9.100 m2 okolnog uređenog zemljišta. U ovom prostoru, koji je opremljen sa najsavremenijom edukativnom opremom i učilima, računarskom i telekomunikacionom opremom, locirana su dva amfiteatra, više desetina učionica, kabineti za profesore, biblioteka i čitaonica, prostorije rektorata i uprave univerziteta, prostorije dekanata svih fakulteta, administrativne kancelarije i studentske službe Univerziteta, kabineti za bazične medicinske nauke i laboratorije za hemiju, fizikalnu hemiju, kliničku hemiju i biohemiju, Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije i učenje na daljinu, dva kabineta za informatiku, Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“. Prostor unutar učionica je organizovan tako da podstiče interaktivan rad studenata i nastavnika, a sve učionice su digitalizovane i opremljene za izvođenje studija učenja na daljinu sa standardnom ugrađenom opremom za tele-confrencing i video-streaming-om na internetu iz svake učionice (standardna oprema svake učionice je IP video-kamera, širokopojasni stacionarni mikrofon, multimedijani računar za akviziciju i digitalizaciju svih ulazno-izlaznih sadržaja u/iz učionice, projekcioni uređaj i projekcioni panel). Sva predavanja se snimaju, digitalizuju i katalogiziraju u informacionom sistemu učenja na daljinu, omogućavajući studentima da u bilo koje vrijeme i sa udaljenih lokacija pregledaju bilo koju nastavnu jedinicu.

Organizacija ustanove:

Panevropski univerzitet je registrovan i organizovan kao integralni univerzitet. Organizacione jedinice Univerziteta nemaju status pravnog lica. Kao organizacione jedinice za ostvarivanje obrazovnih naučno-istraživačkih i drugih edukativnih djelatnosti Panevropski univerzitet “APEIRON” na osnovnim studijama prvog ciklua, master studijama drugog ciklusa i doktorskim studijima trećeg ciklusa organizuje fakultete i/ili studijske programe, institute, katedre, odjeljenja (filijale) i strukovne akademije. Organizacione jedinice u sastavu Panevropskog univerziteta “APEIRON”:

Organizacione jedinice za logistiku:
 • Rektorat
 • Stručne službe
Funkcionalne organizacione jedinice:
 • Univerzitetska radio i televizija „APEIRON“
 • Laboratorija za informaciono – komunikacione tehnologije i učenje na daljinu
 • Biblioteka
 • Centar za izdavačku djelatnost
 • Centar za vođenje karijere
 • Centar za odnose sa javnošću
 • Sportski centar Univerziteta
 • Inovaciono-inkubacioni centar „APEIRON“ (u osnivanju)
Teritorijalne organizacione jedinice
 • sjedište ustanove u Banjoj Luci
 • odjeljenje u Bijeljini
 • odjeljenje u Novom Gradu
 • studijski centar u Beogradu

Tipovi edukacije

Panevropski univerzitet organizuje studije kao:
 • Studije prvog ciklusa u trajanju od tri i četiri godine
 • Master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne i dvije godine
 • Doktorske studije trećeg ciklua u trajanju od tri godine
U programima stručne edukacije Panevropski univerzitet organizuje:
 • Programe cjeloživotnog učenja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)
 • Programe stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)

Obrazovne paradigme primijenjene na Univerzitetu:

 • Dizajniran je fleksibilan sistem bolonjskih nivoa visokog obrazovanja i prenosa, odnosno, akumulacije kredit bodova;
 • U dizajnu studijskih programa, primjenjen je modularni princip izgradnje kurikuluma sa reinženjeringom tradicionalnih nastavnih programa i redefinisanjem nastavnih planova, čime studenti dobijaju multidimenzionalna znanja, multidisciplinarna znanja i interdisciplinarna znanja;
 • Predmetima zajedničkih osnova obezbjeđen je razvoj opštih generičkih kompetencija studenata paralelno sa akademsko-opšteobrazovnim, teorijsko-metodološkim, naučno-stručnim i stručno-aplikativnim tj. specijalističkim kompetencijama;
 • Izgrađen je integralni bolonjski univerzitet orjentisan prema studentu tzv. „Student centered university” sa sinergijom svih zajedničkih resursa uključujući i nastavne tj. obrazovne resurse, odnosno, univerzitet koji je ujedno i poslovni, inkubacioni i “career guidance” centar;
 • Uveden je nastavni proces baziran na integrisanom mješovitom modelu studija i učenja (blended learning) koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno, sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja i različitih nastavnih metoda poučavanja. Preferiraju se moderne interaktivne forme prenošenja znanja kao dijaloga i aktivne participacije studenata u pedagoškim radionicama u kojima student jednako otkriva koliko i preuzima od nastavnika koji je istovremeno i u ulozi predavača i u ulozi mentora. Primjenjuje se problemsko učenje (problem-based learning), simbiotsko učenje (symbiotic learning) i učenje bazirano na projektima (project based-learning).

 

KONTAKT

 • Bosna i Hercegovina/RS, Banja Luka, Vojvode Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102
 • TELEPHONEStudentska služba:
  Tel: +387 (0) 51 247 983; +387 (0) 51 247 984
  Faks: +387 (0) 430 891

  Rektorat & Menadžment:
  Tel: +387 (0)51 247 920;
  Faks: +387 (0)51 247 921

  Radno vrijeme:
  Pon-Pet: 08:21h;
  Sub: 09-18h;

  Odjeljenje Bijeljina:
  Tel: +387 (0)55 225 999
  Faks: +387 (0)55 225 995

  Odjeljenje Novi Grad:
  Tel: +387 (0)52 720 200
  Faks: +387 (0)52 720 202

 • EMAIL

  info@apeiron-edu.eu

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post