Tehnološki fakultet u Banja Luci

 • Početna

ISTORIJSKI RAZVOJ

Tehnološki fakultet je počeo sa radom davne školske 1963/64. godine kao Tehnološki odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u okviru Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu, prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, počinje intezivan razvoj Tehnološkog odsjeka u sklopu Tehničkog fakulteta.

Tako je 1971/72. godine, pored već postojećeg Smjera za hemijsku preradu drveta, formiran i Biotehnološkoprehrambeni smjer. Univerzitet u Banjoj Luci formiran je 7. novembra 1975. godine i tada se Tehnički fakultet razdvaja na dva odvojena fakulteta, Elektrotehnički i Tehnološki. Početkom 1977. godine smjerovi Tehnološkog fakulteta prerastaju u odsjeke: Hemijskotehnološki i Biotehnološko-prehrambeni.

Zbog sve većih potreba tekstilne industrije, na Tehnološkom fakultetu, na Hemijsko-tehnološkom odsjeku, školske 1983/84. godine uvedena su dva nova izborna predmeta: Tekstilne sirovine i Tehnologija hemijskih vlakana, a od školske 1987/88. godine počinje sa radom i Odsjek tekstilnog inženjerstva.

Tehnološki fakultet u Banjoj Luci je kontinuirano radio na osavremenjavanju i unapređivanju kvaliteta nastavnog procesa. Rezultat ovog rada su usmjerenja: Smjer hemijske tehnologije i Ekološkog inženjerstva na Hemijskotehnološkom odsjeku, Smjer prehrambene biotehnologije i Smjer kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica na Biotehnološko-prehrambenom odsjeku i Opšti smjer i Smjer konfekcije i dizajna na odsjeku Tekstilnog inženjerstva.

»   U školskoj 2004/05. godini nastavni planovi i programi na svim odsjecima  usklađeni su sa Bolonjskim procesom i nastava se na svim odsjecima od tada izvodi po novim licenciranim nastavnim planovima i programima.

»   Od januara 2008. godine Univerzitet u Banjoj Luci ulazi u proces integracije, tako da danas Tehnološki fakultet i drugi fakulteti rade i djeluju kao organizacione jedinice integrisanog Univerziteta.

Kao posljedica stanja u privredi, studenti Te h n o l o š k o g fakulteta pokazuju povećan interes za određene izborne predmete na višim godinama studija. To je bio pokazatelj potrebe za formiranjem usmjerenja na postojećim studijskim programima, i u skladu sa tim su na Hemijsko-tehnološkom studijskom programu formirana dva smjera (smjer Opšti i smjer Ekološko inženjerstvo), na B i o t e h n o l o š k o – p r e h r a m b e n o m studijskom programu (smjer Proizvodni i smjer Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica) i na studijskom  programu Tekstilnog inženjerstva (smjer Opšti i smjer Konfekcija).

Školske 2007/08. godine na studijskom programu Tekstilno inženjerstvo usvojen je nastavni plan i program trogodišnjeg studija za smjer dizajn i konfekcija. Školske 2010/11, počeo je sa radom i studijski program Grafičko inženjerstvo (smjer Opšti).

Od 2012. godine u sastavu Tehnološkog fakulteta djeluje Institut za tehnološka istraživanja, razvoj i projektovanje koji čine sve katedre i svi zaposleni nastavnici i saradnici na fakultetu. U sastavu fakulteta nalaze se katedre:

»   Katedra za hemijsko inženjerstvo
»   Katedra za organske hemijske tehnologije
»   Katedra za neorganske hemijske tehnologije
»   Katedra za tekstilne tehnologije
»   Katedra za dizajn tekstila i odjeće
»   Katedra za prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla
»   Katedra za prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla
»   Katedra za biohemijsko inženjerstvo
»   Katedra za upravljanje i kontrolu kvaliteta i bezbjednost hrane

Studijski program prvog ciklusa, Tekstilno inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, od 2014. godine ima dva nova smjera, Odjevna tehnologija i dizajn (240 ECTS) i Obućarska tehnologija i dizajn (240 ECTS). Smjer Odjevna tehnologija i dizajn, predstavlja nadogradnju već postojećeg smjera dizajn i konfekcija (180 ECTS bodova). Početkom izvođenja četvorogodišnjeg studijskog programa Tekstilno inženjerstvo, prestaje upis dosadašnjeg studijskog programa u trajanju od 3 akademske godine. Za usješnije poslovanje preduzeća, unapređenje postojeće proizvodnje i uvođenje novih tehnologija u proces proizvodnje obuće, neophodan je stručno obrazovan kadar iz područja obućarske tehnologije, pa se na smjeru Obućarska tehnologija i dizajn organizuje studijski program koji bi obrazovao profile inženjera za potrebe obućarske industrije.
Prolaskom kroz brojne transformacije i prilagođavnja u skladu sa zahtjevima vremena, Tehnološki fakultet je postao moderna visokoškolska ustanova koja se permanentno prilagođava potrebama okruženja u kojem radi. Kao jedan od najstarijih fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci, u svojih 51 godinu postojanja i rada, Tehnološki fakultet je do sada izveo 1559 diplomiranih inženjera, 89 magistara, 44 doktora tehničkih, biotehničkih i hemijskih nauka, a 7 studenata je završilo master studije .

Sve aktivnosti na Tehnološkom fakultetu usmjerene su prema realizovanju plana, da zadrži ulogu jedne od vodećih institucija u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja usluga na području prehrambene, hemijske, tekstilne i grafičke industrije.

ORGANIZACIJA FAKULTETA

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je javna visokoškolska ustanova. Cilj svih aktivnosti usmjeren je ka unapređenju znanja, obrazovnog, kulturnog, društvenog i ekonomskog razvoja. Visoko obrazovanje je osnovna djelatnost Univerziteta i Fakulteta kao njegove organizacione jedinice.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Fakultet obavlja obrazovnu, nastavnu, naučno-istraživačku, ekspertskokonsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnoistraživačkog rada.

Unutrašnja organizacija Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci i sistematizacija radnih mjesta utvrđuje se odgovarajućim propisima. Organi fakulteta su naučnonastavno vijeće i dekan. Fakultet ima dva prodekana: prodekan za nastavu i studentska pitanja i prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju.

Interese studenata Univerziteta predstavlja i zastupa Savez studenata Tehnološkog fakulteta, kao studentsko predstavničko tijelo. Studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu preko Studentskog parlamenta i predstavnika studenata koji učestvuju u radu određenih tijela na Fakultetu i u Upravnom odboru, kao i u Senatu Univerziteta u Banjoj Luci.

Rad na Fakultetu organizovan je tako da se obezbijedi stručno, efikasno i ekonomično provođenje programskih ciljeva i aktivnosti iz djelatnosti za koje je ovlašten, uz istovremeno poštovanje zakona, drugih propisa i akata. Za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva danas se na Tehnološkom fakultetu brinu i svojim radom doprinose: 23 nastavnika, 12 asistenata, 7 stručnih saradnika u nastavi, 5 laboranata i 20 administrativnih radnika i pomoćnog osoblja. Za realizaciju nastavnog procesa na predmetima za koje Fakultet ne posjeduje vlastiti kadar, angažovani su nastavnici i saradnici zaposleni u drugim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, kao i nastavnici sa drugih visokoškolskih ustanova, sa kojima postoji uspješna dugogodišnja saradnja.

Kao i u prethodnom periodu, naučnoistraživački rad na Tehnološkom fakultetu će i ubuduće biti u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i naučne misli, samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama i privrednim društvima. Na taj način otvaraju se mogućnosti i za druge oblike saradnje  sa privredom kroz pružanje usluga projektovanja, konsaltinga, prenošenja novih znanja putem predavanja, seminara i sličnih aktivnosti, kao i kontrole kvaliteta različitih sirovina i proizvoda, primjenom fizičko-hemijskih, mikrobioloških, senzornih i drugih metoda analize.

Danas na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci postoje četiri studijska programa sa pripadajućim smjerovima:

HEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I INDUSTRIJSKE BIOTEHNOLOGIJE

 • Proizvodni
 • Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica
 • Nutritivni kvalitet hrane i ishrane

TEKSTILNO INŽENJERSTVO

 • Odjevna tehnologija i dizajn
 • Obućarska tehnologija i dizajn

GRAFIČKO INŽENJERSTVO

Studijski programi su usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju koji predviđa jednosemestralne obavezne i izborne predmete. Nastava je organizovana kroz teorijska predavanja, računske vježbe, praktične laboratorijske vježbe i konsultacije. U toku trajanja studija organizuju se posjete industrijskim preduzećima i ferijalna praksa kako bi se studenti što bolje upoznali sa zanimanjem za koje se obrazuju. Tokom poslednjeg semestra student radi diplomski rad.

Za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva danas se na Tehnološkom fakultetu brinu i svojim radom doprinose: 24 nastavnika, 15 asistenata, 7 stručnih saradnika u nastavi, 5 laboranata i 17 administrativnih radnika i pomoćnog osoblja.

Za realizaciju nastavnog procesa na predmetima za koje Fakultet ne posjeduje vlastiti kadar, angažovani su nastavnici i saradnici zaposleni u drugim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, kao i nastavnici sa drugih visokoškolskih ustanova iz regiona.

Interese studenata Univerziteta predstavlja i zastupa Savez studenata Tehnološkog fakulteta, kao studentsko predstavničko tijelo. Studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu preko Studentskog parlamenta i predstavnika studenata koji učestvuju u radu određenih tijela na Fakultetu i u Upravnom odboru, kao i u Senatu Univerziteta u Banjoj Luci.

USLOVI UPISA NA STUDIJ

Pravo na upis na prvi ciklus studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj, Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i Federaciji Bosne i Hercegovine ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu dužni su dokaz o završenoj srednjoj školi, svjedočanstvo ili diplomu, nostrifikovati u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

Upis studenata na prvi ciklus studija na određene studijske programe vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa uslovima iz konkursa. Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs, na osnovu prijedloga Senata Univerziteta. Vlada Republike Srpske utvrđuje broj studenata za upis u predstojeću školsku godinu, a konkurs za upis na studijske programe objavljuje se javno.

Kriterijumi i način izbora kandidata za upis na Tehnološki fakultet utvrđuju se u skladu sa Zakonom (uspjeh u prethodnom obrazovanju, vrsta prethodnog obrazovanja, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.). Kandidat za upis na studije prvog ciklusa polaže prijemni ispit.

Na studije drugog i trećeg ciklusa kandidat se upisuje pod uslovima i po postupku predviđenim opštim aktom visokoškolske ustanove i konkursom. Termini za prijavljivanje kandidata i održavanje kvalifikacionog ispita definišu se konkursom. Prijavljivanje kandidata za polaganje kvalifikacionog ispita obavlja se u Studentskoj službi Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs treba da dostave originalna dokumenta, kao što je naznačeno u konkursu i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • svjedočanstva svih razreda srednje škole i svjedočanstvo završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi;
 • popunjenu Prijavu za polaganje kvalifikacionog ispita (Prijave se mogu dobiti u Studentskoj službi Tehnološkog fakulteta);
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje kvalifikacionog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje kvalifikacionog ispita ponesu identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš)!

Kvalifikacioni ispit za upis na sve studijske programe na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci polaže se pismeno, iz predmeta matematika i hemija.

Da bi se lakše pripremili za polaganje kvalifikacionog ispita, na Tehnološkom fakultetu se organizuje pripremna nastava za sve zainteresovane kandidate. Nastavnici i saradnici našeg Fakulteta pomažu kandidatima da ponove i usvoje programski sadržaj koji je obuhvaćen kvalifikacionim ispitom iz predmeta iz kojih se polaže kvalifikacioni ispit.

Opšti uslovi upisa: Da bi kandidat stekao pravo upisa na Tehnološki fakultet na kvalifikacionom ispitu mora da osvoji minimalno 15 bodova, od maksimalnih 50 (maksimalan broj bodova koji kandidat može da osvoji na testu: iz matematike 25 bodova, iz hemije 25 bodova).

Zbirku riješenih zadataka sa prijemnih ispita možete preuzeti OVDJE

Telefon: +387 (0) 51 434 352
e-mail: studentska.sluzba@tf.unibl.org
Radno vrijeme
Ponedeljak – petak: 08:00 do 16:00
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Vojvode Stepe Stepanovića 73
78 000 Banja Luka

Telefon: +387 51 434 357;
+387 (0)51 434 360

Faks: +387 51 434 351
e-mail: info@tf.unibl.org

DEKAN

prof. dr Borislav Malinović

Telefon: +387 (0) 51 434 357
e-mail: dekan@tf.unibl.org

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

prof. dr Mladen Stančić

Telefon: +387 (0) 51 434 360
e-mail: prodekan.nastava@tf.unibl.org

PRODEKAN ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD I MEĐUNARODNU SARADNJU

doc. dr Pero Sailović

Telefon: +387 (0) 51 434 360
e-mail: prodekan.nir@tf.unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post