Tehnološki fakultet u Banja Luci

Tehnološki fakultet je počeo sa radom davne školske 1963/64. godine kao Tehnološki odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u okviru Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu, prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, počinje intezivan razvoj Tehnološkog odsjeka u sklopu Tehničkog fakulteta.

Tako je 1971/72. godine, pored već postojećeg Smjera za hemijsku preradu drveta, formiran i Biotehnološkoprehrambeni smjer. Univerzitet u Banjoj Luci formiran je 7. novembra 1975. godine i tada se Tehnički fakultet razdvaja na dva odvojena fakulteta, Elektrotehnički i Tehnološki. Početkom 1977. godine smjerovi Tehnološkog fakulteta prerastaju u odsjeke: Hemijskotehnološki i Biotehnološko-prehrambeni.

Zbog sve većih potreba tekstilne industrije, na Tehnološkom fakultetu, na Hemijsko-tehnološkom odsjeku, školske 1983/84. godine uvedena su dva nova izborna predmeta: Tekstilne sirovine i Tehnologija hemijskih vlakana, a od školske 1987/88. godine počinje sa radom i Odsjek tekstilnog inženjerstva.

Tehnološki fakultet u Banjoj Luci je kontinuirano radio na osavremenjavanju i unapređivanju kvaliteta nastavnog procesa. Rezultat ovog rada su usmjerenja: Smjer hemijske tehnologije i Ekološkog inženjerstva na Hemijskotehnološkom odsjeku, Smjer prehrambene biotehnologije i Smjer kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica na Biotehnološko-prehrambenom odsjeku i Opšti smjer i Smjer konfekcije i dizajna na odsjeku Tekstilnog inženjerstva.

Studijski programi:

  • Hemijsko inženjerstvo i tehnologije
  • Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije
  • Tekstilno inženjerstvo
  • Grafičko inženjerstvo

Za buduće studente:

Uslovi upisa

Vojvode Stepe Stepanovića 73
78 000 Banja Luka,
Telefon: +387 51 434 357;
+387 51 434 360
Faks: +387 51 434 351
E-mail: info@tf.unibl.org
Website: www.tf.unibl.org 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post