Studiranje u Tuzli

Evropski Univerzitet “Kallos” Tuzla

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla osnovan je 2015. godine.Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisima.Na Univerzitetu se, u okviru šest fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke i zdravstvene nauke. Prilikom kreiranja studijskih programa, polazi se od toga da tačke oslonca društva treba da […]
View more

Rudarsko geološki građevinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je za 6 decenija svog postojanja prošao kroz više razvojnih faza kontinuiranog mijenjanja i usavršavanja organizacionih i sadržajnih formi. Njegov embrion je Srednja tehnička škola u Tuzli koja 1958. godine prerasta u Višu, a 1960. godine, na zahtjev rudarske privrede Bosne i Hercegovine i Prvog kongresa rudara Jugoslavije, osniva se Rudarski fakultet u […]
View more

Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od najmlađih pravnih fakulteta koji djeluju u okviru javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Počeo je sa radom ak. 2004/05. godine kada je upisana prva generacija studenata dodiplomskog studija (njih. Mnogi od tih studenata danas su angažirani u različitim područjima društvenog života (pravosuđu, upravi, javnim i privatnim preduzećima […]
View more

Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Studij mašinstva u Tuzli datira od 1961. godine kada je otpočeo sa radom I stepen mašinskog smjera u rudarstvu pri Rudarskom fakultetu u Tuzli, a 1974. godine organiziran je i II stepen rudarsko-mašinskog smjera. 1987. godine osnovan je Studij mašinstva u sklopu Fakulteta elektrotehnike i mašinstva, odsjek Energetsko mašinstvo. Godine 1997. formira se i drugi […]
View more

Farmaceutski fakultet Univerzitet u Tuzli

Misija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je da poboljša zdravlje, blagostanje i kvalitet života građana tako što obrazuje i osposobljava stručnjake za sva područja farmaceutske djelatnosti, bilo da se radi o praksi, istraživanjima ili uslugama. U ispunjavanju svoje misije Farmaceutski fakultet će: obrazovati farmaceutske stručnjake do nivoa doktorata nauka, unapređivati pacijentu orijentirane farmaceutske usluge i […]
View more

Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli

Fakultet elektrotehnike u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija. Prvi ciklus studija je u trajanju od 4 godine (8 semestara) i studentima su na raspolaganju studijski programi pod nazivom Elektrotehnika i računarstvo i Tehnički odgoj i informatika. Drugi ciklus studija je u trajanju od godinu dana (2 semestra). Treći ciklus studija traje 3 godine (6 semestara). Pravo […]
View more

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerzitet u Tuzli

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa onesposobljenjem / posebnim potrebama / razvojnim teškoćama / teškoćama u komunikaciji / teškoćama u socijalnoj integraciji. U 2018. godini obilježiti ćemo 25 godina postojanja i uspješnog rada Fakulteta. Fakultet intenzivno […]
View more

Tehnološki fakultet Univerzitet u Tuzli

Tehnološki fakultet kao nastavno-naučna, naučno-istraživačka i stručna institucija ima misiju da uz: maksimalno i kontinuirano inoviranje nastavnog sadržaja, za studente dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije,kroz kontinuirani razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog rada, kroz vaspitnu i konsaltingdjelatnost, osiguranje fleksibilnosti studija po međunarodnim standardima koji prate evropske trendove i inicijative, promoviranje inter […]
View more

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Prirodno – matematički fakultet u Tuzli osnovan je 2002. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 2/02). Međutim, studijske grupe prirodnih nauka i matematike osnovane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1993. godine. Fakultet je osnovan kao visokoškolska ustanova nastala izdvajanjem […]
View more