Pravni fakultet Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je jedan od najmlađih pravnih fakulteta koji djeluju u okviru javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Počeo je sa radom ak. 2004/05. godine kada je upisana prva generacija studenata dodiplomskog studija (njih. Mnogi od tih studenata danas su angažirani u različitim područjima društvenog života (pravosuđu, upravi, javnim i privatnim preduzećima itd.) kao izuzetno cijenjeni i marljivi pravnici. Paralelno sa profesionalnim usavršavanjem značajan broj naših diplomanata nastavio je i svoje naučno usavršavanje na postdiplomskim magistarskim studijama, koje su na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli pokrenute ak. 2008/2009., te doktorskom studiju (III ciklusu) prvi puta pokrenutom ak. 2015/16.

Nastavni proces na fakultetu u skladu sa principima Bolonjske deklaracije trenutno se realizira na sva tri ciklusa studija. Prvi ciklus studija traje četiri godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS, a okončanjem istog student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor prava.

Drugi ciklus studija (master studija) traje jednu akademsku godinu (dva semestra) pri čemu studenti mogu izabrati jedno od slijedećih usmjerenja:

(a) Građansko pravo,

(b) Krivično pravo,

(c) Državno i međunarodno javno pravo,

(d) Upravno pravo i

(e) Komparativno pravna historija i komparativno pravo.

Drugi ciklus studija vrednuje se sa 60 ECTS bodova, a po okončanju ovog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje magistar prava.

Treći ciklus studija (doktorski studij) organizovan je u trogodišnjem trajanju (šest semestara) i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. U toku jedne akademske godine shodno odluci NNV-a fFakulteta i Senata Univerziteta studij se može organizovati na jednom ili više od slijedećih smjerova:

  • Državno i međunarodno javno pravo,
  • Građansko-pravni smjer,
  • Krivično-pravni smjer,
  • Upravno-pravni smjer i
  • Historijsko-pravni smjer.

Studij se okončava javnom odbranom doktorske disertacije čime kandidat stiče naučno zvanje doktor društvenih nauka iz područja prava.

Kako se upisati?

Muhameda Hevaija-Uskufija 7
75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

+387 35 250 657

http://pf.untz.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post