Farmaceutski fakultet Univerzitet u Tuzli

 • Početna

Misija

Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je da poboljša zdravlje, blagostanje i kvalitet života građana tako što obrazuje i osposobljava stručnjake za sva područja farmaceutske djelatnosti, bilo da se radi o praksi, istraživanjima ili uslugama.

U ispunjavanju svoje misije Farmaceutski fakultet će:

 • obrazovati farmaceutske stručnjake do nivoa doktorata nauka,
 • unapređivati pacijentu orijentirane farmaceutske usluge i unapređivati farmaceutsku njegu tako što će svršenim farmaceutima omogućavati dalji profesionalni razvoj i što će provoditi istraživanja u praksi,
 • stvarati i održavati okruženje koje će podsticati generiranje i diseminaciju novih znanja iz biofarmacije i biomedicine kombiniranjem edukacije i multidisciplinarnih istraživanja, te objavljivanjem dobijenih rezultata u relevantnim časopisima,
 • biti na raspolaganju farmaceutskim stručnjacima, stručnjacima iz drugih zdravstvenih profesija i naučnih disciplina u potpori njihovim nastojanjima za novim znanjima i vještinama.

Opredijeljeni smo da Farmaceutski fakultet u Tuzli razvijamo u kategoriji manjih fakulteta na koji će se godišnje upisivati do 50 studenata, a na njemu će diplomirati oko 15 studenata,  čime bi bile zadovoljene godišnje potrebe reprodukcije ovog kadra na našem Kantonu i Državi.

Vizija

Opredijeljeni smo da Farmaceutski fakultet u Tuzli razvijamo u kategoriji manjih fakulteta na koji će se godišnje upisivati do 50 studenata, a na njemu će diplomirati oko 15 studenata,  čime bi bile zadovoljene godišnje potrebe reprodukcije ovog kadra na našem Kantonu i Državi.

Vizija Farmaceutskog fakulteta u Tuzli podrazumijeva zadovoljenje svih potreba utvrđenih standardima i normativima visokog obrazovanja kako prostornih, tako i kadrovskih. Zadovoljavanje kadrovskih standarda vežemo, prvenstveno, za edukaciju naših vlastitih studenata.

Da bi odgovorili potrebama pojedinca i društvene zajednice, farmaceuti trebaju  osavremeniti i proširiti svoja znanja i vještine iz sljedećih oblasti farmacije: biotehnologija lijekova, farmakoterapija, klinička farmacija, farmaceutska zdravstvena zaštita, farmaceutski menadžment, upravljanje poslovnim farmaceutskim sistemima, farmakoekonomija, komunikacija, farmaceutska regulativa i informacione tehnologije.

Vizija našeg Fakulteta podrazumijeva ravnopravan status u zajednici evropskih i svjetskih fakulteta, a za što je neophodan preduvjet članstvo u  Evropskoj asocijaciji farmaceutskih fakulteta (EAFP) i  Asocijaciji studenata farmaceutskih fakulteta Evrope (EPSA).

Kontinuirano ćemo raditi na daljem razvoju, procjeni i rafinaciji postojećih kurikula u okviru sva tri ciklusa studiranja  kako bismo odgovorili potrebama savremene uloge magistra farmacije u zdravstvu i bili priznati na nacionalnom i internacionalnom nivou kao lideri u uvođenju inovacija u edukaciji, istraživanjima i pružanju profesionalnih i pacijentu orijentiranih farmaceutskih usluga. Naše zalaganje za primjenu farmaceutskog, pacijentu-orijentiranog servisa poboljšat će zdravstveni, ekonomski i socijalni standard  u Tuzlanskom kantonu.

Za dalji razvoj kurikuluma Fakulteta neophodno je  uključivanje svih interesnih grupa: studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, menadžmenta Univerziteta, stručnjaka iz prakse, stručnih udruženja i predstavnika vlasti.

Nastavnici, saradnici i studenti Farmaceutskog fakulteta bavit će se vrhunskim istraživanjima u okviru međunarodnih i domaćih istraživačkih projekata. Rezultate istraživanja će publicirati u međunarodno indeksiranim časopisima. Istraživanja  će se provoditi na našem Fakultetu i na drugim srodnim institucijama. Da bi se ravnopravno uključili u evropske naučno-istraživačke projekte neophodno je osavremeniti opremu za naučno-istraživački rad. Zbog toga će se nastaviti sa traženjem finansijskih izvora koji će poboljšati našu istraživačku infrastrukturu  i povećati našu kompetentnost i kompetitivnost u istraživačkim programima.

Proširit ćemo krug farmaceutskih fakulteta i drugih institucija u oblasti farmacije sa kojima ćemo potpisati Ugovore o saradnji. Ovakvi ugovori pomažu nam u rješavanju kadrovskih i prostornih problema, te nam pružaju materijalne i druge resurse za odvijanje naučno-istraživačkog rada.

Na Farmaceutskom fakultetu će se implementirati transparentne strukture, sistemi i procesi u skladu sa potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja. Regularna evaluacija i povratna djelovanja interesnih skupina daće procjenu postignutih rezultata u okviru misije i vizije Fakulteta.

Dodiplomski Studij na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli traje 10 semestara (5 godina) i nosi 300 kredita. Nastavni proces se odvija u skladu sa aktuelnim nastavnim Planom i programom petogodišnjeg studija Fakulteta (integrirani I i II ciklus studija). Studij je koncipiran prema principima Bolonjske i Malteške deklaracije.

Po završetku studija stiče se stručni naziv magistar /magistra farmacije (mr ph)”.

Uže naučne oblasti na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli:

 • Farmaceutska hemija
 • Farmaceutska analitika
 • Biohemija
 • Bromatologija
 • Farmakognozija
 • Farmaceutska tehnologija
 • Klinička farmacija

 

Ul. Univerzitetska broj 8, 75000 TUZLA

www.frmf.untz.ba

nahida.srabovic@untz.ba

035/320-998

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post