Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa onesposobljenjem / posebnim potrebama / razvojnim teškoćama / teškoćama u komunikaciji / teškoćama u socijalnoj integraciji. U 2018. godini obilježiti ćemo 25 godina postojanja i uspješnog rada Fakulteta.

Fakultet intenzivno radi na implementaciji bolonjskih principa za visoko obrazovanje i na osiguranju kvaliteta nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada. Koncept visokog obrazovanja zasnovan je na tri ciklusa studija (4+1+3) koji se baziraju na evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS). Prvi ciklus (dodiplomski) traje 8 semestara ili 4 godine, a vrednuje se sa 240 ECTS-a nakon kojega studenti stiču akademski stepen bachelor (BA). Drugi ciklus (master-diplomski) traje 2 semestra ili 1 godinu, a vrednuje se sa 60 ECTS-a nakon kojega studenti stiču akademski stepen magistar struke (MA). Treći ciklus (postdiplomski-doktorski studij) traje 6 semestara ili 3 godine nakon kojega odbranom doktorske disertacije kandidati stiču akademski stepen doktor nauka (Dr.sc.).

Na prvom ciklusu studija egzistiraju tri studijska programa: Logopedija i audiologija; Specijalna edukacija i rehabilitacija; Poremećaji u ponašanju.

Naši nastavnici i saradnici spremni su da svoja teorijska i praktična znanja prenesu na nove generacije studenata koji pokažu interes za dobivanje raznovrsnih kvalifikacija iz oblasti edukacije i rehabilitacije. Zato se možemo pohvaliti činjenicom da su naši studenti redovni dobitnici univerzitetskih i drugih priznanja. Mi smo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu zadovoljni i ponosni da se na naš Fakultet upisuju najbolji svršeni srednjoškolci iz cijele Bosne i Hercegovine i šire, koji svoj kvalitet potvrđuju i u nastavku školovanja. Studij preporučujemo učenicima koji imaju afinitet za edukaciju i rehabilitaciju osoba s posebnim potrebama, koji su kreativni, vrijedni, savjesni i komunikativni.

Buduće studente („brucoše“) srdačno pozivamo da se opredijele za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i na taj način se usmjere za veličanstven i nadasve human poziv. Upisom na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli studenti se opredjeljuju za jedan prepoznatljiv i priznat poziv. Studenti se usmjeravaju da kroz svoje profesionalne aktivnosti pomažu onima kojima je uskraćena budućnost u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje i rehabilitaciju i učine im što lakši put kroz život, bez obzira na različitosti.

Upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu obavlja se na osnovu javnog konkursa kojeg donosi Senat, a koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i Web stranici Univerziteta i  Fakulteta. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na propisanom obrascu, u roku utvrđenom Konkursom, studentskoj službi Fakulteta lično ili preporučeno putem pošte na adresu Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitetska 1, 75000, Tuzla, BiH.

Odabir kandidata vrši se na osnovu ostvarenog broja bodova prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu. Maksimalni broj bodova ostvaren po svim kriterijima iznosi 100. Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova, ostvarenih prema sljedećim kriterijima:

– opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi – 50 bodova;

– pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz 2 predmeta – 10 bodova:

  • Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost,
  • Sociologija.

PRIMJER KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17 GODINU MOŽETE PREUZETI O V D J E

Univerzitet u Tuzli
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Univerzitetska 1, 75000, Tuzla
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 35 320 666
faks: +387 35 320 660
e-mail: erf@untz.ba

http://erf.untz.ba/web/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post