Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Medicinski fakultet Uni­verziteta u Tuzli je drugi novoosnovani fakultet u Bosni i Hercegovini. Ova visokoškolska institucija je svojim osnivanjem tre­bala da dijelom rastereti pritisak na tada jedini bosanskohercegovački Medicinski fakultet (sarajevski), ali i da stvori poticaj za brži razvoj ukupnog zdravstva i zdravstvene struke na području sjeveroistočne Bosne. Fakultet je osnovan kako bi organi­zovao naučnoistraživački […]
View more

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Filozofski fakultet Univerzieta u Tuzli je prepoznatljiv regionalni centar kvalitetnih akademskih programa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. Na Filozofskom fakultetu  studentice i studenti se pripremaju za tržište rada koje se mijenja. Pojedini poslovi nestaju, ali nastaju neke nove poslovne mogućnosti. Naši studijski programi svojim jakim i širokim naučnim temeljima mogu spremno dočekati te velike […]
View more

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla

Historija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport datira od 1945. godine kada je neposredno po okončanju drugog svjetskog rata u Tuzli počela sa radom prva Učiteljska škola. Iz aktivnosti ove škole 1960. godine proizašla je Viša pedagoška škola u Tuzli u okviru koje je formiran i Odsjek Fizička kultura. Godine 1970. ova škola prerasla je […]
View more

Ekonomski fakultet Univerzitet u Tuzli

Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama. Više od 5000 naših […]
View more

Akademija dramskih umjetnosti Univerzitet u Tuzli

Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli osnovana je Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona 28.12.1998.godine. Na Akademiji su, u okviru prvog ciklusa studija, aktivna dva studijska programa: studijski program Gluma i studijski program Produkcija. Od akademske 2007/2008. godine upis na studijske programe vrši se bijenalno tako da se svake godine naizmjenično prima […]
View more