Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1948. godine i među najstarijim je visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje historije Fakultet je prolazio različite faze svoga razvoja. Neke od njih su bile posebno dramatične. Svo vrijeme svog postojanja Fakultet je nastojao da odgovori zadacima koje su pred njega postavljali duštvena zajednica i šumarska […]
View more

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu

Stomatološki Fakultet u Sarajevu je osnovan 1960, kao odsjek na Medicinskom fakultetu. Ovaj odsjek je 1974. godine prerastao u Stomatološki fakultet. Stomatološki fakultet u Sarajevu je do rata bio jedan od vodećih stomatoloških fakulteta na Balkanu i jedini stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, a nakon rata jedini stomatološki fakultet u Federaciji BiH. Klinike su […]
View more

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet je najviša naučno-nastavna ustanova u oblasti temeljnih prirodnih i matematičkih nauka, čiji začeci sežu u 1950. godinu, kada su nastavno-naučni odsjeci prirodnih i matematičkih nauka bili u sastavu Filozofskog fakulteta. Od 1960. godine, odlukom Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list broj 50/60) Prirodno-matematički fakultet je izdvojen iz okvira Filozofskog fakulteta i postao […]
View more

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pravni fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organiziranjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski i postdiplomski studij. U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organiziran putem: katedri, nastavnih predmeta, Centra za naučno istraživački rad, izdavačku djelatnost i pravne klinike, instituta, seminara, biblioteke i […]
View more

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je jedan od trideset organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kojeg čine 22 fakulteta, tri akademije i pet naučno-istraživačkih instituta. Sve članice Univerziteta su organizaciono podijeljene u 6 grupacija a Fakultet pripada grupaciji prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka. Fakultet predstavlja obrazovno-vaspitnu, naučnu i stručnu ustanovu u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije a pored osnovne djelatnosti […]
View more

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 16.1.1946. godine. Do 1969. godine imao je status više škole, 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je I generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27.4.2009. godine. Pedagoški fakultet […]
View more

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Misija Akademije je da educira visoko kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetitivne i kompetente kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima. Akademija permanentno treba da utječe na formiranje muzičkog javnog mnijenja i stvaranje estetičkih standarda u muzičkoj i opštoj kulturi BiH. U tom smislu Akademija permanentno nastoji da njeni Nastavni planovi i programi budu usklađeni s […]
View more

Medicinski fakultet u Sarajevu

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Do sada je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomiralo 7745 (28. februar 2009. godine) studenata i steklo stručni naziv ”doktor medicine”. Na Fakultetu trenutno studira 1332 studenata od kojih je 150 stranih državljana. Diplomirane studente ovog Fakulteta krasi izuzetno […]
View more

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Mašinski fakultet je organizaciona jedinica JU Univerzitet u Sarajevu i jedan je od njegovih najprestižnijih fakulteta. Fakultet je prepoznat po kvaliteti svog programa i nastave internacionalno i ima učešća u brojnim projektima u saradnji sa Univerzitetima iz regije […]
View more

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Odabrati pozive građevinskog ili geodetskog inženjera znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom Svijetu. Graditeljstvo je najstarija tehnička grana, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas. Stoga, ne čudi činjenica da je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji tehnički fakultet našeg Univerziteta. Građevinski i geodetski inžinjeri učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: visokih zgrada, tunela, mostova, […]
View more