Medicinski fakultet u Sarajevu

 • Početna

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1944. godine, a kontinuitet rada je uspostavljen 1946. godine. Do sada je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomiralo 7745 (28. februar 2009. godine) studenata i steklo stručni naziv ”doktor medicine”. Na Fakultetu trenutno studira 1332 studenata od kojih je 150 stranih državljana.

Diplomirane studente ovog Fakulteta krasi izuzetno visoki kvalitet znanja, vještina i umjeća, a koji su oduvijek na ovim prostorima činili temelj funkcije i organizacije sistema zdravstvene zaštite. Pored toga, svršenici ovog Fakulteta su i svojim značajnim dometima trasirali i održali tokove medicinske nauke i struke u BiH.

Medicinski fakultet je javna visokoškolska ustanova Kantona Sarajevo, koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja, naučnoistraživačku i zdravstvenu djelatnost.

Nastavni, naučno-nastavni i naučno-istraživački rad se organizuje kao:

 • dodiplomski studij
 • postdiplomskih studij
 • specijalistički studij
 • usavršavanje u domenu kontunirane medicinske edukacije

U okviru nastave i naučno-nastavne djelatnosti Fakultet organizuje i realizuje:

 • nastavni rad za stjecanje visoke stručne spreme
 • nastavni rad za stjecanje naučnog stepena magistra, odnosno stručnog stepena specijaliste,
 • nastavni rad za stjecanje naučnog stepena doktora medicine
 • stalne i povremene oblike stručnog usavršavanja
 • naučno-istraživački rad radi unapređenja naučnih disciplina u okviru nastavnih predmeta dodiplomskog i postdiplomskog studija,
 • u cilju unapređenja nastavne djelatnosti izdaje udžbenike, monografije i druge publikacije.

U okviru zdravstvene i naučno-istraživačke djelatnosti Fakultet organizuje i realizuje:

 • usluge iz mikrobiološke, virusološke dijagnostike,
 • usluge iz patološke, patohistološke i imunohistohemijske dijagnostike,
 • usluge iz dijagnostike u oblasti neonatalne i humane genetike,
 • usluge iz oblasti sudske medicine i forenzičke toksikologije,
 • usluge iz oblasti farmakološko-toksikoloških analiza, te
 • naučnoistraživački laboratorijski rad u navedenim laboratorijama i kabinetima iz oblasti fundamentalnih kliničkih i epidemioloških istraživanja.

KATEDRE:

Adresa: Čekaluša 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 226 478
Fax: +387 33 203 670

dekan@mf.unsa.ba

medicinski.fakultet@mf.unsa.ba

http://mf.unsa.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post