Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

  • Početna

Prepoznajući potrebu i ispunjenost svih preduslova, članovi Skupštine opštine Mostar su na sjednici održanoj 24.02. 1975. godine donijeli Zaključak o organiziranju pripremnih radnji za formiranje univerziteta u Mostaru. Na osnovu pomenutog Zaključka, Skupština je 16. maja 1975. godine. donijela Rješenje o obrazovanju inicijativnog odbora za osnivanje univerziteta u Mostaru.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je integrisana i akreditovana visokoškolska institucija koja u svom sastavu ima osam organizacionih jedinica: Agromediteranski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet humanističkih nauka, Fakultet informacijskih tehnologija, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Nastavnički fakultet i Pravni fakultet. Na Univerzitetu trenutno studira studira probližno 5.000 studenata, upisanih na 26 studijskih programa na prvom, 20 studijskih programa na drugom i tri studijska programa na trećem ciklusu studija. U nastavnom procesu sudjeluje više od 200 nastavnika i saradanika, te administrativnog i tehničkog osoblja koji su u stalnom radnom odnosu i oko 150 spoljnih saradnika.

Misija Univerziteta „Džemal Bijedić“ jeste organizirati širok spektar obrazovnih procesa različitih sadržaja i nivoa te obavljati teorijski, primijenjeni i razvojni naučnoistraživački rad i postati jedan od predvodnika u obrazovanju mladih kadrova potrebnih za razvoj privrede i društva na gravitacionom području, kao i za unapređenje kulturnog i društvenog razvoja regije i zemlje. Univerzitet ostvaruje svoju misiju kontinuiranom edukacijom univerzitetskih kadrova, stalnim poboljšanjem procesa obrazovanja te kvaliteta upravljanja i rukovođenja.

Za studente:

Studijski programi

Univerzitetski studiji

Studentski dom

Centar za razvoj karijere

 

Univerzitet “Džemal Bijedić”
Univerzitetski Kampus
88104, Mostar
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 36 570 727
Fax: +387 36 570 032
E-mail

Website

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post