Tehnološki fakultet u Banjoj Luci

 • Početna

POVIJESNI RAZVOJ

Tehnološki fakultet započeo je s radom akademske godine 1963./64. kao Tehnološki odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u sastavu Sveučilišta u Sarajevu. U narednom periodu, prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, započet će intenzivan razvoj Tehnološkog odjela Tehničkog fakulteta.

Tako je 1971./72. Uz već postojeći Zavod za kemijsku preradu drva formiran je Zavod za biotehnologiju i hranu. Sveučilište u Banjoj Luci osnovano je 7. studenoga 1975. godine, a tada je Tehnički fakultet bio podijeljen na dva zasebna fakulteta, Elektrotehnički i Tehnološki. Početkom 1977. godine fakulteti Tehnološkog fakulteta prerastaju u odsjeke: Kemijsko-tehnološki i Biotehnološki-prehrambeni.

Zbog sve većih potreba tekstilne industrije, na Tehnološkom fakultetu, na Kemijsko-tehnološkom zavodu, akademske godine 1983./84. Godine 1987./88. uvedena su dva nova izborna predmeta: Tekstilne sirovine i Tehnologija kemijskih vlakana. Odjel za tekstilno inženjerstvo također je započeo s radom 2008. godine.

Tehnološki fakultet u Banjoj Luci kontinuirano radi na modernizaciji i poboljšanju kvalitete nastavnog procesa. Rezultat tog rada su smjerovi: Kemijska tehnologija i inženjerstvo zaštite okoliša na Zavodu za kemijsku tehnologiju, prehrambenu biotehnologiju i kontrolu kakvoće i higijene hrane na Biotehnološko-prehrambenom odjelu te Opći smjer i Konfekcija i dizajn na Zavodu za tekstilno inženjerstvo.

»   U školskoj 2004/05. U 2018. godini nastavni planovi i programi na svim odsjecima usklađeni su s Bolonjskim procesom te se od tada nastava na svim odsjecima izvodi prema novim licenciranim nastavnim planovima i programima..

»  Od siječnja 2008. godine Sveučilište u Banjoj Luci ulazi u proces integracije, tako da danas Tehnološki fakultet i drugi fakulteti rade i djeluju kao organizacijske jedinice integriranog Sveučilišta.

Kao posljedica stanja u gospodarstvu, studenti Tehnološkog fakulteta pokazuju povećan interes za pojedine izborne predmete na višim godinama studija. To je bio pokazatelj potrebe za formiranjem usmjerenja u postojećim studijskim programima, pa su u skladu s tim formirana dva kolegija na studiju Kemijska tehnologija (Opći smjer i kolegij Ekološko inženjerstvo), na studiju Biotehnološko-remedijalni studij. (smjer Proizvodnja i Kontrola kvalitete i higijene prehrambenih proizvoda) te na studiju Tekstilno inženjerstvo (Opći smjer i Kolegij Slastičarstvo).

Školske godine 2007./08. Na studiju Tekstilno inženjerstvo 2008. godine donesen je nastavni plan i program trogodišnjeg studija dizajna i odjeće. U školskoj godini 2010./11. započeo je i studij Grafičkog inženjerstva (opći smjer).

Od 2012. godine u sastavu Tehnološkog fakulteta djeluje Institut za tehnološka istraživanja, razvoj i dizajn koji čine svi odsjeci i svi zaposleni nastavnici i suradnici na fakultetu. Fakultet uključuje katedre:

»   Katedra za hemijsko inženjerstvo
»   Katedra za organske hemijske tehnologije
»   Katedra za neorganske hemijske tehnologije
»   Katedra za tekstilne tehnologije
»   Katedra za dizajn tekstila i odjeće
»   Katedra za prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla
»   Katedra za prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla
»   Katedra za biohemijsko inženjerstvo
»   Katedra za upravljanje i kontrolu kvaliteta i bezbjednost hrane

Studijski program prvog ciklusa, Tekstilno inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, od 2014. godine ima dva nova smjera, Odjevna tehnologija i dizajn (240 ECTS) i Tehnologija i dizajn obuće (240 ECTS). Smjer Odjevna tehnologija i dizajn nadogradnja je postojećeg smjera Dizajn i dizajn odjeće (180 ECTS bodova). Početkom četverogodišnjeg studija Tekstilno inženjerstvo prestaje upis na prethodni studij u trajanju od 3 akademske godine. Za uspješnije poslovanje tvrtke, unapređenje postojeće proizvodnje i uvođenje novih tehnologija u proces proizvodnje obuće nužan je stručno osposobljen kadar iz područja obućarske tehnologije pa se organizira studijski program smjera Tehnologija i dizajn obuće, čime bi se formirali profili inženjera za potrebe industrije obuće.
Prolazeći kroz brojne transformacije i prilagodbe u skladu sa zahtjevima vremena, Tehnološki fakultet postao je moderna visokoškolska ustanova koja se trajno prilagođava potrebama sredine u kojoj djeluje. Kao jedan od najstarijih fakulteta na Sveučilištu u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet je u svojoj 51 godini postojanja i rada do sada stekao 1559 diplomiranih inženjera, 89 magistara, 44 doktora tehničkih, biotehničkih i kemijskih znanosti, te 7 doktora znanosti. studenti su završili magistarski studij.

Sve aktivnosti na Tehnološkom fakultetu usmjerene su na realizaciju plana, da zadrži ulogu jedne od vodećih institucija u području obrazovanja, znanstvenog istraživanja i pružanja usluga u području prehrambene, kemijske, tekstilne i grafičke industrije.

ORGANIZACIJA FAKULTETA

Tehnološki fakultet Sveučilišta u Banjoj Luci javna je visokoškolska ustanova. Cilj svih aktivnosti usmjeren je na unapređenje znanja, obrazovni, kulturni, društveni i gospodarski razvoj. Visoko obrazovanje temeljna je djelatnost Sveučilišta i Fakulteta kao njegove ustrojbene jedinice.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja Fakultet obavlja obrazovnu, nastavnu, znanstvenoistraživačku, stručnu savjetodavnu i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge djelatnosti kojima se komercijaliziraju rezultati znanstvenoistraživačkog rada.

Unutarnja organizacija Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci i sistematizacija radnih mjesta utvrđuju se odgovarajućim pravilnicima. Tijela fakulteta su znanstveno-nastavno vijeće i dekan. Fakultet ima dva prodekana: prodekana za nastavu i studentska pitanja i prodekana za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju.

Interese studenata Sveučilišta zastupa i zastupa Studentski zbor Tehnološkog fakulteta, kao studentsko predstavničko tijelo. Studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu putem Studentskog parlamenta i studentskih predstavnika koji sudjeluju u radu pojedinih tijela Fakulteta i Upravnom odboru, kao iu Senatu Sveučilišta u Banjoj Luci.

Rad na Fakultetu organiziran je na način da osigurava stručnu, učinkovitu i ekonomičnu provedbu programskih ciljeva i aktivnosti iz djelatnosti za koje je ovlašten, uz poštivanje zakona, drugih propisa i akata. O uspješnoj realizaciji postavljenih ciljeva na Tehnološkom fakultetu danas brinu i doprinose 23 nastavnika, 12 asistenata, 7 asistenata, 5 laboranta i 20 administrativnih djelatnika i pomoćnog osoblja. Za izvođenje nastave na predmetima za koje Fakultet nema vlastiti kadar, nastavnike i suradnike zaposlene u drugim organizacijskim jedinicama Sveučilišta u Banjoj Luci, kao i nastavnike s drugih visokoškolskih ustanova, s kojima postoji uspješan dugogodišnji rad. -suradnja na rok, bili angažirani.

Kao iu prethodnom razdoblju, znanstvenoistraživački rad na Tehnološkom fakultetu i dalje će biti u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i znanstvene misli, samostalno ili u suradnji s drugim institucijama i tvrtkama. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti i za druge oblike suradnje s gospodarstvom kroz pružanje usluga projektiranja, konzaltinga, prijenos novih znanja kroz predavanja, seminare i slične aktivnosti, kao i kontrolu kvalitete različitih sirovina i proizvoda, korištenjem fizikalnih metoda. -kemijske, mikrobiološke, senzorske i druge metode analize.

Danas se na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci izvode četiri studijska programa sa pripadajućim predmetima:

KEMIJSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I INDUSTRIJSKE BIOTEHNOLOGIJE

 • Proizvodnja
 • Kontrola kvalitete i higijene prehrambenih proizvoda
 • Nutritivna kakvoća hrane i prehrana

TEKSTILNO INŽENJERSTVO

 • Odjevna tehnologija i dizajn
 • Tehnologija i dizajn obuće

GRAFIČKO INŽENJERSTVO

Studijski programi usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju, koji predviđa jednosemestralne obvezne i izborne predmete. Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, računske vježbe, praktične laboratorijske vježbe i konzultacije. Tijekom studija organiziraju se posjeti industrijskim poduzećima i praksa kako bi studenti što bolje upoznali struku za koju se obrazuju. Tijekom zadnjeg semestra student izrađuje diplomski rad.

Za uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva na Tehnološkom fakultetu danas se brinu i doprinose 24 nastavnika, 15 asistenata, 7 asistenata, 5 laboranta i 17 administrativnih i pomoćnih djelatnika.

Za izvođenje nastave na predmetima za koje Fakultet nema vlastiti kadar, angažirani su nastavnici i suradnici zaposleni u drugim organizacijskim jedinicama Sveučilišta u Banjoj Luci, kao i nastavnici s drugih visokoškolskih ustanova iz regije.

Interese studenata Sveučilišta zastupa i zastupa Studentski zbor Tehnološkog fakulteta, kao studentsko predstavničko tijelo. Studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu putem Studentskog parlamenta i studentskih predstavnika koji sudjeluju u radu pojedinih tijela Fakulteta i Upravnom odboru, kao iu Senatu Sveučilišta u Banjoj Luci.

UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Pravo upisa na prvi ciklus studija imaju sve osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj, Brčko distriktu BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu dužni su dokaz o završenoj srednjoj školi, svjedodžbu ili diplomu, ovjeriti u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

Upis studenata na prvi ciklus studija na pojedine studijske programe vrši se na osnovu konkursa, u skladu sa uslovima konkursa. Sveučilište u Banjoj Luci raspisuje natječaj na prijedlog Senata Sveučilišta. Vlada Republike Srpske utvrđuje broj studenata za upis u narednu školsku godinu, a konkurs za upis na studijske programe javno se objavljuje.

Kriteriji i način izbora kandidata za upis na Tehnološki fakultet utvrđuju se u skladu sa Zakonom (uspjeh u prethodnom obrazovanju, vrsta prethodnog obrazovanja, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.). Kandidat za upis na prvi ciklus studija polaže prijemni ispit.

Na studij drugog i trećeg ciklusa kandidat se upisuje pod uvjetima i po postupku predviđenim općim aktom visokog učilišta i natječajem. Rokovi za prijavu kandidata i održavanje stručnog ispita utvrđuju se natječajem. Prijavljivanje kandidata za polaganje kvalifikacijskog ispita vrši se u Studentskoj službi Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci.

Prilikom prijave na natječaj kandidati trebaju priložiti izvornike dokumenata, kako je navedeno u natječaju i to:

 • rodni list;
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci;
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi;
 • ispunjena Prijava za polaganje kvalifikacijskog ispita (Prijave se mogu dobiti u Studentskoj službi Tehnološkog fakulteta);
 • Dokaz o plaćenoj kotizaciji za polaganje stručnog ispita.

Na razredbeni ispit kandidati su dužni ponijeti identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica)!

Kvalifikacijski ispit za upis na sve studijske programe Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci polaže se pismeno, iz predmeta matematika i hemija.

Radi lakše pripreme za razredbeni ispit, na Tehnološkom fakultetu organizira se pripremna nastava za sve zainteresirane kandidate. Nastavnici i suradnici našeg Fakulteta pomažu kandidatima ponoviti i usvojiti programske sadržaje koji su obuhvaćeni stručnim ispitom iz predmeta iz kojih se polaže stručni ispit.

Opći uvjeti upisa: Da bi kandidat stekao pravo upisa na Tehnološki fakultet mora na razredbenom ispitu ostvariti najmanje 15 bodova, od maksimalno 50 (maksimalni broj bodova koji kandidat može osvojiti). u testu: 25 bodova iz matematike, 25 bodova iz kemije).

Zbirku riješenih zadataka sa prijemnih ispita možete preuzeti OVDJE

Telefon: +387 (0) 51 434 352
e-mail: studentska.sluzba@tf.unibl.org
Radno vrijeme
Ponedeljak – petak: 08:00 do 16:00
SVEUČILIŠTE U BANJOJ LUCI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Vojvode Stepe Stepanovića 73
78 000 Banja Luka

Telefon: +387 51 434 357;
+387 (0)51 434 360

Faks: +387 51 434 351
e-mail: info@tf.unibl.org

DEKAN

prof. dr Borislav Malinović

Telefon: +387 (0) 51 434 357
e-mail: dekan@tf.unibl.org

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

prof. dr Mladen Stančić

Telefon: +387 (0) 51 434 360
e-mail: prodekan.nastava@tf.unibl.org

PRODEKAN ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD I MEĐUNARODNU SARADNJU

doc. dr Pero Sailović

Telefon: +387 (0) 51 434 360
e-mail: prodekan.nir@tf.unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post