Технолошки факултет у Бања Луци

 • Почетна

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ

Технолошки факултет је почео са радом давне школске 1963/64. године као Технолошки одсјек Техничког факултета у Бањој Луци, у оквиру Универзитета у Сарајеву. У наредном периоду, пратећи кадровске потребе бањалучке регије, почиње интезиван развој Технолошког одсјека у склопу Техничког факултета.

Тако је 1971/72. године, поред већ постојећег Смјера за хемијску прераду дрвета, формиран и Биотехнолошкопрехрамбени смјер. Универзитет у Бањој Луци формиран је 7. новембра 1975. године и тада се Технички факултет раздваја на два одвојена факултета, Електротехнички и Технолошки. Почетком 1977. године смјерови Технолошког факултета прерастају у одсјеке: Хемијскотехнолошки и Биотехнолошко-прехрамбени.

Због све већих потреба текстилне индустрије, на Технолошком факултету, на Хемијско-технолошком одсјеку, школске 1983/84. године уведена су два нова изборна предмета: Текстилне сировине и Технологија хемијских влакана, а од школске 1987/88. године почиње са радом и Одсјек текстилног инжењерства.

Технолошки факултет у Бањој Луци је континуирано радио на осавремењавању и унапређивању квалитета наставног процеса. Резултат овог рада су усмјерења: Смјер хемијске технологије и Еколошког инжењерства на Хемијскотехнолошком одсјеку, Смјер прехрамбене биотехнологије и Смјер контрола квалитета и хигијенске исправности намирница на Биотехнолошко-прехрамбеном одсјеку и Општи смјер и Смјер конфекције и дизајна на одсјеку Текстилног инжењерства.

»   У школској 2004/05. години наставни планови и програми на свим одсјецима  усклађени су са Болоњским процесом и настава се на свим одсјецима од тада изводи по новим лиценцираним наставним плановима и програмима.

»   Од јануара 2008. године Универзитет у Бањој Луци улази у процес интеграције, тако да данас Технолошки факултет и други факултети раде и дјелују као организационе јединице интегрисаног Универзитета.

Kао посљедица стања у привреди, студенти Те х н о л о ш к о г факултета показују повећан интерес за одређене изборне предмете на вишим годинама студија. То је био показатељ потребе за формирањем усмјерења на постојећим студијским програмима, и у складу са тим су на Хемијско-технолошком студијском програму формирана два смјера (смјер Општи и смјер Еколошко инжењерство), на Б и о т е х н о л о ш к о – п р е х р а м б е н о м студијском програму (смјер Производни и смјер Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница) и на студијском  програму Текстилног инжењерства (смјер Општи и смјер Конфекција).

Школске 2007/08. године на студијском програму Текстилно инжењерство усвојен је наставни план и програм трогодишњег студија за смјер дизајн и конфекција. Школске 2010/11, почео је са радом и студијски програм Графичко инжењерство (смјер Општи).

Од 2012. године у саставу Технолошког факултета дјелује Институт за технолошка истраживања, развој и пројектовање који чине све катедре и сви запослени наставници и сарадници на факултету. У саставу факултета налазе се катедре:

 

»   Катедра за хемијско инжењерство
»   Катедра за органске хемијске технологије
»   Катедра за неорганске хемијске технологије
»   Катедра за текстилне технологије
»   Катедра за дизајн текстила и одјеће
»   Катедра за прехрамбене технологије намирница биљног поријекла
»   Катедра за прехрамбене технологије намирница животињског поријекла
»   Катедра за биохемијско инжењерство
»   Катедра за управљање и контролу квалитета и безбједност хране

 

Студијски програм првог циклуса, Текстилно инжењерство на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци, од 2014. године има два нова смјера, Одјевна технологија и дизајн (240 ECTS) и Обућарска технологија и дизајн (240 ECTS). Смјер Одјевна технологија и дизајн, представља надоградњу већ постојећег смјера дизајн и конфекција (180 ECTS бодова). Почетком извођења четворогодишњег студијског програма Текстилно инжењерство, престаје упис досадашњег студијског програма у трајању од 3 академске године. За усјешније пословање предузећа, унапређење постојеће производње и увођење нових технологија у процес производње обуће, неопходан је стручно образован кадар из подручја обућарске технологије, па се на смјеру Обућарска технологија и дизајн организује студијски програм који би образовао профиле инжењера за потребе обућарске индустрије.
Проласком кроз бројне трансформације и прилагођавња у складу са захтјевима времена, Технолошки факултет је постао модерна високошколска установа која се перманентно прилагођава потребама окружења у којем ради. Као један од најстаријих факултета на Универзитету у Бањој Луци, у својих 51 годину постојања и рада, Технолошки факултет је до сада извео 1559 дипломираних инжењера, 89 магистара, 44 доктора техничких, биотехничких и хемијских наука, а 7 студената је завршило мастер студије .

Све активности на Технолошком факултету усмјерене су према реализовању плана, да задржи улогу једне од водећих институција у области образовања, научно-истраживачког рада и пружања услуга на подручју прехрамбене, хемијске, текстилне и графичке индустрије.

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци је јавна високошколска установа. Циљ свих активности усмјерен је ка унапређењу знања, образовног, културног, друштвеног и економског развоја. Високо образовање је основна дјелатност Универзитета и Факултета као његове организационе јединице.

У оквиру дјелатности високог образовања, Факултет обавља образовну, наставну, научно-истраживачку, експертскоконсултантску и издавачку дјелатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научноистраживачког рада.

Унутрашња организација Технолошког факултета у Бањој Луци и систематизација радних мјеста утврђује се одговарајућим прописима. Органи факултета су научнонаставно вијеће и декан. Факултет има два продекана: продекан за наставу и студентска питања и продекан за научноистраживачки рад и међународну сарадњу.

Интересе студената Универзитета представља и заступа Савез студената Технолошког факултета, као студентско представничко тијело. Студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету преко Студентског парламента и представника студената који учествују у раду одређених тијела на Факултету и у Управном одбору, као и у Сенату Универзитета у Бањој Луци.

Рад на Факултету организован је тако да се обезбиједи стручно, ефикасно и економично провођење програмских циљева и активности из дјелатности за које је овлаштен, уз истовремено поштовање закона, других прописа и аката. За успјешну реализацију постављених циљева данас се на Технолошком факултету брину и својим радом доприносе: 23 наставника, 12 асистената, 7 стручних сарадника у настави, 5 лабораната и 20 административних радника и помоћног особља. За реализацију наставног процеса на предметима за које Факултет не посједује властити кадар, ангажовани су наставници и сарадници запослени у другим организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци, као и наставници са других високошколских установа, са којима постоји успјешна дугогодишња сарадња.

Као и у претходном периоду, научноистраживачки рад на Технолошком факултету ће и убудуће бити у функцији развоја образовне дјелатности и научне мисли, самостално или у сарадњи са другим установама и привредним друштвима. На тај начин отварају се могућности и за друге облике сарадње  са привредом кроз пружање услуга пројектовања, консалтинга, преношења нових знања путем предавања, семинара и сличних активности, као и контроле квалитета различитих сировина и производа, примјеном физичко-хемијских, микробиолошких, сензорних и других метода анализе.

Данас на Технолошком факултету у Бањалуци постоје четири студијска програма са припадајућим смјеровима:

ХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ

 • Производни
 • Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница
 • Нутритивни квалитет хране и исхране

ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО

 • Одјевна технологија и дизајн
 • Обућарска технологија и дизајн

ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програми су усклађени са Законом о високом образовању који предвиђа једносеместралне обавезне и изборне предмете. Настава је организована кроз теоријска предавања, рачунске вјежбе, практичне лабораторијске вјежбе и консултације. У току трајања студија организују се посјете индустријским предузећима и феријална пракса како би се студенти што боље упознали са занимањем за које се образују. Током последњег семестра студент ради дипломски рад.

За успјешну реализацију постављених циљева данас се на Технолошком факултету брину и својим радом доприносе: 24 наставника, 15 асистената, 7 стручних сарадника у настави, 5 лабораната и 17 административних радника и помоћног особља.

За реализацију наставног процеса на предметима за које Факултет не посједује властити кадар, ангажовани су наставници и сарадници запослени у другим организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци, као и наставници са других високошколских установа из региона.

Интересе студената Универзитета представља и заступа Савез студената Технолошког факултета, као студентско представничко тијело. Студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету преко Студентског парламента и представника студената који учествују у раду одређених тијела на Факултету и у Управном одбору, као и у Сенату Универзитета у Бањој Луци.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈА

Право на упис на први циклус студија имају сва лица која су завршила четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској, Брчко дистрикту Босне и Херцеговине и Федерацији Босне и Херцеговине или еквивалентно образовање у иностранству.

Ученици који су средњу школу завршили у иностранству дужни су доказ о завршеној средњој школи, свједочанство или диплому, нострификовати у Министарству просвјете и културе Републике Српске.

Упис студената на први циклус студија на одређене студијске програме врши се на конкурентској основи, у складу са условима из конкурса. Универзитет у Бањој Луци расписује конкурс, на основу приједлога Сената Универзитета. Влада Републике Српске утврђује број студената за упис у предстојећу школску годину, а конкурс за упис на студијске програме објављује се јавно.

Критеријуми и начин избора кандидата за упис на Технолошки факултет утврђују се у складу са Законом (успјех у претходном образовању, врста претходног образовања, посебна знања, вјештине или способности и сл.). Кандидат за упис на студије првог циклуса полаже пријемни испит.

На студије другог и трећег циклуса кандидат се уписује под условима и по поступку предвиђеним општим актом високошколске установе и конкурсом. Термини за пријављивање кандидата и одржавање квалификационог испита дефинишу се конкурсом. Пријављивање кандидата за полагање квалификационог испита обавља се у Студентској служби Технолошког факултета у Бањој Луци.

Кандидати приликом пријављивања на конкурс треба да доставе оригинална документа, као што је назначено у конкурсу и то:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци;
 • свједочанства свих разреда средње школе и свједочанство завршеној четворогодишњој средњој школи;
 • попуњену Пријаву за полагање квалификационог испита (Пријаве се могу добити у Студентској служби Технолошког факултета);
 • Доказ о уплаћеној накнади за полагање квалификационог испита.

Кандидати су обавезни да на полагање квалификационог испита понесу идентификациони документ (личну карту или пасош)!

Квалификациони испит за упис на све студијске програме на Технолошком факултету у Бањој Луци полаже се писмено, из предмета математика и хемија.

Да би се лакше припремили за полагање квалификационог испита, на Технолошком факултету се организује припремна настава за све заинтересоване кандидате. Наставници и сарадници нашег Факултета помажу кандидатима да понове и усвоје програмски садржај који је обухваћен квалификационим испитом из предмета из којих се полаже квалификациони испит.

Општи услови уписа: Да би кандидат стекао право уписа на Технолошки факултет на квалификационом испиту мора да освоји минимално 15 бодова, од максималних 50 (максималан број бодова који кандидат може да освоји на тесту: из математике 25 бодова, из хемије 25 бодова).

Збирку ријешених задатака са пријемних испита можете преузети ОВДЈЕ

Телефон: +387 (0) 51 434 352
маил: studentska.sluzba@tf.unibl.org
Радно вријеме
Понедељак – петак: 08:00 do 16:00
УНИВЕРЗИТЕТ У НАЊОЈ ЛУЦИ

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Војводе Степе Степановића 73
78 000 Бања Лука

Телефон: +387 51 434 357;
+387 (0)51 434 360

Факс: +387 51 434 351
маил: info@tf.unibl.org

ДЕКАН

проф. др Борислав Малиновић

Телефон: +387 (0) 51 434 357
маил: dekan@tf.unibl.org

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

проф. др Младен Станчић

Телефон: +387 (0) 51 434 360
маил: prodekan.nastava@tf.unibl.org

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

доц. др Перо Саиловић

Телефон: +387 (0) 51 434 360
маил: prodekan.nir@tf.unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post