Паневропски универзитет Апеирон Бања Лука

 • Почетна

О УНИВЕРЗИТЕТУ

„Универзитет европских знања“ / „Универзитет којем вјерујемо“

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ је образовно-научна установа која у оквиру матичне дјелатности високог образовања, самостално и/или у сарадњи са иностраним партнерима изводи основне академске студије првог циклуса, специјалистичке и мастер студије другог циклуса и докторске студије трећег циклуса, програми цјеложивотног учења (доживотно учење) и стално стручно усавршавање. Универзитет такође спроводи основна и примјењена истраживања у главним научним областима акредитованих студијских програма, као и истраживања која служе у циљу развоја образовне дјелатности. Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ је наставно-научна, непрофитна високошколска установа у приватном власништву, која послује на основу лиценце Министарства просвјете и културе Републике Српске. Универзитет је основан 2005. године и уписан је као високошколска установа у судски регистар Основног суда у Бањој Луци под бројем: У/И 4847/05, као и у Регистар високошколских установа Министарства просвјете и Културе Републике Српске под бројем 11-И/08. Акредитација: Одлука о акредитацији бр. 01.1.3.74/16 од 24.3.2016. (Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске). Универзитет има дозволу за извођење наставе на даљину бр. 07.2-9624-1/07 од 28.12.2007. године. Паневропски универзитет обавља високошколску дјелатност у сједишту установе у Бањој Луци и ван сједишта на лиценцираним студијским програмима и циклусима у Бијељини према рјешењу Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/612-86-2/10 од 06.09.2010. године и у Новом Граду према рјешењу Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/612-35-2/10 од 06.12.2010. године. Одлука о испуњавању услова и дозвола за рад и извођење лиценцираних студијских програма су јавне исправе које Паневропски универзитет ставља на увид јавности путем своје интернет странице и на друге погодне начине.

Сједиште установе

Сједиште Универзитета је у Бањој Луци, гдје се налази студентски кампус капацитета 6.000 м2 затвореног простора и 9.100 м2 околног уређеног земљишта. У овом простору, који је опремљен најсавременијом наставном опремом и учионицама, рачунарском и телекомуникационом опремом, налазе се два амфитеатра, више десетина учионица, кабинети за професоре, библиотека и читаоница, просторије ректората и управе. универзитет, просторије декана свих факултета, административне канцеларије и студентске службе Универзитета, канцеларије за основне медицинске науке и лабораторије за хемију, физичку хемију, клиничку хемију и биохемију, Лабораторију за информационо-комуникационе технологије и учење на даљину, две канцеларије за информатику Универзитетска радио-телевизија „АПЕИРОН”. Простор унутар учионица организован је тако да подстакне интерактивни рад ученика и наставника, а све учионице су дигитализоване и опремљене за извођење студија на даљину са стандардном уграђеном опремом за телеконференције и видео-стриминг на Интернету из сваке учионице ( Стандардна опрема сваке учионице је ИП видео камера, широкопојасни стационарни микрофон, мултимедијални рачунар за аквизицију и дигитализацију свих улазних и излазних садржаја у/из учионице, пројекциони уређај и пројекциони панел). Сва предавања су снимљена, дигитализована и каталогизована у информационом систему за учење на даљину, омогућавајући студентима да прегледају било коју наставну јединицу у било које време и са удаљених локација.

Организација установе:

Паневропски универзитет је регистрован и организован као интегрални универзитет. Организационе јединице Универзитета немају својство правног лица. Као организациона јединица за реализацију образовно-научно-истраживачке и друге образовне делатности, Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ организује факултете и/или студијске програме, институте, одсеке, одсеке (филијале) и академије струковних студија. Организационе јединице у оквиру Паневропског универзитета „АПЕИРОН“:

Организационе јединице за логистику:
 • Ректорат
 • Стручне службе
Функционалне организационе јединице:
 • Универзитетска радио-телевизија „АПЕИРОН“
 • Лабораторија за информационо – комуникационе технологије и учење на даљину
 • Библиотека
 • Центар за издавачку делатност
 • Центар за каријерно вођење
 • Центар за односе са јавношћу
 • Спортски центар Универзитета
 • Иновациони и инкубациони центар „АПЕИРОН“ (у оснивању)
Територијалне организационе јединице
 • сједиште установе у Бањој Луци
 • дјељења у Бијељини
 • одјељење у Новом Граду
 • студијски центар у Београду

Типови едукације

Паневропски универзитет организује студије као:
 • Студије првог циклуса у трајању од три и четири године
 • Мастер студије другог циклуса у трајању од једне и двије године
 • Докторске студије трећег циклуса у трајању од три године
У програмима стручне едукације Паневропски универитет организује:
 • Програми цјеложивотног учења (исход сертификата стручних академија)
 • Програми сталног стручног усавршавања (исход сертификата стручних академија)

Образовне парадигме примјењене на Универзитету:

 • Осмишљен је флексибилан систем болоњских нивоа високог образовања и трансфера, односно акумулације кредитних бодова;
 • У пројектовању студијских програма примењен је модуларни принцип изградње курикулума са реинжењерингом традиционалних наставних програма и редефинисањем наставних планова, при чему студенти добијају вишедимензионална знања, мултидисциплинарна знања и интердисциплинарна знања;
 • Предмети заједничких основа обезбеђују развој општих генеричких компетенција ученика упоредо са академско-општеобразовним, теоријско-методолошким, научно-стручним и стручно-апликативним, тј. специјалистичке компетенције;
 • Изграђен је интегрални универзитет у Болоњи, оријентисан ка студенту, тзв „Универзитет усредсређен на студенте“ синергијом свих заједничких ресурса, укључујући и образовне, тј. образовни ресурси, односно универзитет који је уједно и пословни, инкубациони и центар „каријерног вођења“;
 • Уведен је наставни процес заснован на интегрисаном мешовитом моделу студирања и учења (мешовито учење), који претпоставља синтезу контактне наставе, образовања на даљину и мобилног образовања, односно синтезу различитих облика испоруке наставних садржаја и различитих наставних метода. .
 • Преферирају се савремени интерактивни облици преношења знања као дијалог и активно учешће ученика у педагошким радионицама, у којима ученик открива онолико колико узима од наставника, који је и предавач и ментор. Примењује се учење засновано на проблему, симбиотично учење и учење засновано на пројекту.

 

КОНТАКТ

 • Босна и Херцеговина/РС, Бања Лука, Војводе Пере Креце 13, Пост. кутија 51 Бања Лука 78102
 • ТЕЛЕФОН Студентска служба:
  Тел +387 (0) 51 247 983; +387 (0) 51 247 984
  Факс: +387 (0) 430 891Ректорат & Менаџмент:
  Тел: +387 (0)51 247 920;
  Факс: +387 (0)51 247 921

  Радно вријеме:
  Пон-Пет: 08:21х;
  Цуб: 09-18х;

  Одјељење Бијељина:
  Тел: +387 (0)55 225 999
  Факс: +387 (0)55 225 995

  Одјељење Нови Град:
  Тел: +387 (0)52 720 200
  Факс: +387 (0)52 720 202

 • МАИЛ
  info@apeiron-edu.eu
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post