Комерцијални техничар

  • Почетна

Трајање образовања: 4 године

Број одјељења:1

Број ученика: 18

Стручне квалификације:

  • Путем модерног, флексибилног и висококвалитетног стручно-теоријског и практичног система образовања и обуке, као и општих и личних квалификација, може одговорити потребама модерног тржишта рада
  • Стиче знања из области робне производње, функције новца, акумулације и пласмана капитала
  • Процјењује значај књиговодствене евиденције у евидентирању пословних догађаја и књиговодствено прати . пословање трговинског предузећа
  • Израђује калкулацију набавне и продајне цијене робе, стиче знања о потрошачким кредитима, каматама, увозу и извозу робе
  • Упознаје организацију рада трговинског предузећа, принципе пословања, начине исказивања и расподјелу резултата пословања у трговини
  • Стиче и примјењује знања из области информационих технологија – израда и коришћење базе података, графичко представљање података, обрада текста и табела
  • Објашњава и анализира настанак и развој маркетинга, истраживање тржишта, овладава техником продаје робе у различитим типовима продавница
  • Стиче личне и друштвене квалификације: комуникативност, пословна култура, тимски рад, флексибилност, сарадња, одговорност, рјешавање проблема, креативност
  • Могућност наставка образовања на факултетима
Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post