Medicinski fakultet u Banja Luci

  • Početna

Naš istorijat

Medicinski fakultet je osnovan 17. marta 1978. godine na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, sa ciljem da obrazuje stručnjake sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine. Prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine.

Od tog perioda pa do danas, prateći svjetske trendove u obrazovanju, Fakultet je krenuo u smjeru pokretanja novih studijskih programa. 

Pored integrisanih studijskih programa: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija, licencirani su i novi studijski programi zdravstvenog usmjerenjaBabištvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Sestrinstvo, Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Tako danas, Medicinski fakultet ima sva tri ciklusa studija – devet studijskih programa na osnovnim studijama, drugi ciklus studija – Master zdravstvenih studija kao i treći ciklus studija biomedicinskih nauka. U poslijediplomsko obrazovanje uključen je i značajan broj pozivnih predavača, viziting profesora iz zemlje i inostranstva, tako da su stečeni uslovi da se studenti upoznaju sa novinama i savremenim trendovima u medicini.

Posljednih par godina Fakultet je značajnu pažnju posvetio proširenju prostornih kapaciteta, tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju kako bi omogućili pružanje savremenih stručnih znanja. Ističemo savremeni kabinet kliničkih vještina gdje studenti imaju priliku da na robotizovanim modelima vježbaju i ovladaju praktičnim vještinama neophodnim za klinički rad; te digitalizovani paket “Anatom – E” koji studentima omogućava da na savremen i inovativan način uče građu i strukturu čovjeka.

Pored edukativno-nastavne uloge, u sklopu Medicinskog fakulteta razvile su se i posebne podorganizacione jedinice kao što su:

  • Centar za specijalizacije i kontinuiranu edukaciju,
  • Dentalna klinika,
  • Specijalistički medicinski centar i
  • Centar za biomedicinska istraživanja

Medicinski fakultet usavršava i razvija metode naučno-istraživačkog rada, organizuje sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća i priprema kadrove za samostalan stručni i naučno-istraživački rad. Organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva u okvirima savremenih dostignuća u toj oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom Visokog obrazovanja, te učestvuje u naučno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina. Učesnik je projekta reforme Medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.

DIPLOMSKI STUDIJI (I CIKLUS)

MEDICINA

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Medicine traje 6 akademskih godina. Nastava se sastoji iz osnovne nastave i izbornih predmeta. Izvodi se kroz 44 obavezna predmeta, izbornih predmeta i diplomskog rada. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija akademsko zvanje DOKTOR MEDICINE  360 ECTS. Na prvim godinama studija izučavaju se bazični biomedicinski predmeti kako bi se naučila struktura, organizacija i funkcija organa, organskih sistema i čovjeka što omogućava da student lakše uđe u svijet kliničke medicine. Nastavni proces predviđa: predavanja, veliki broj obaveznih vježbi, seminara i konsultacija.

DENTALNA MEDICINA

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Dentalna medicina traje 6 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program dentalne medicine obrazuje izlazni profil DOKTOR DENTALNE MEDICINA –  360 ECTS. U prvim semestrima je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije dentalne medicine) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka stručnim i stručno-aplikativnim predmetima dentalne medicine. U HI i HII semestru predviđena je stručna praksa, kroz blokovsku nastavu, neophodna za budući profesionalni rad te izrada završnog rada.

FARMACIJA

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Farmacija traje 5 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program farmacija obrazuje izlazni profil MASTER FARMACIJE- 300 ECTS. U prva 4 semestra je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije farmacije) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka farmaceutskim stručnim predmetima, stručno-aplikativnim predmetima i predmetima iz oblasti socijalne farmacije. IX i H semestru predviđena je izrada završnog rada i stručna studentska praksa, neophodna za budući profesionalni rad studenta.

BABIŠTVO

Diplomske akademske studija Babištva traju akademske 4 akademske godine i sastoji se iz osnovne i izborne nastave. Ukupan broj predmeta na studijskom programu sa diplomskim radom je 49 od toga broj obaveznih predmeta je 44, broj izbornih predmeta je 5 i diplomski rad. Studijski program babištvo obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANA BABICA – 240 ECTS. Osnovni cilj akademskih studija je pružanje neophodnog teorijskog i kliničkog osposobljavanja iz oblasti babištva. Babica je priznata kao odgovoran i pouzdan profesionalac, koji radi u partnerstvu sa ženama, pruža podršku, njegu i savjet za vrijeme trudnoće, porođaja i babina, samostalno nadzire porođaj na svoju vlastitu odgovornost i provodi njegu za novorođenče i dojenče. Ta njega uključuje preventivne mjere, promovisanje prirodnog porođaja, prepoznavanje komplikacija kod majke i djeteta, pristup zdravstvenoj njezi i drugim oblicima odgovarajuće pomoći, te provođenje hitnih postupaka u slučaju opasnosti.

FIZIOTERAPIJA

Diplomske akademske studije Fizioterapije traju 4 akademske godine. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija akademsko zvanje: DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEUT – 240 ECTS. Studijski program fizioterapije je program koji kroz bazične, medicinske, zdravstvene i specifične stručne nastavne sadržaje omogućava studentima da steknu teorijska znanja i praktične vještine, te da stiču znanja iz oblasti informacionih tehnologija, istraživanja, rješavanje problema i donošenje određenih samostalnih odluka, te odluka u zdravstvenom i rehabilitacionom timu.

MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Diplomske akademske studije Medicinsko laboratorijska dijagnostika traju 4 akademske godine. Studijski program Medicinsko laboratorijska dijagnostika obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNOLOG- 240 ECTS. Studiranje na ovom studijskom programu daje osnovu za bolje razumjevanje kliničkih stanja u medicini, te primjenu laboratorijske metodologije i instrumentalnih tehnika. Ciljevi i kompetencije pojedinih predmeta kao što su imunologija, klinička biohemija, hematologija, mikrobiologija, transfuziologija, molekularna biologija, citologija, ali i ostalih predmeta koji su usko povezani sa medicinsko laboratorijskom naukom imaju jedan zajednički cilj, a to je prevencija, otkrivanje, liječenje i praćenje bolesti.

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA

Diplomske akademske studije Radiološka tehnologija traju 4 akademske godine. Nastava na ovom studijskom programu sastoji se iz osnovne i izborne nastave. Ukupan broj predmeta na studijskom programu sa diplomskim radom je 44 od toga broj obaveznih predmeta je 38, broj izbornih predmeta je 5 plus diplomski rad. Studijski program Radiološka tehnologija obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI RADIOLOŠKI TEHNOLOG -240 ECTS. To je program koji kroz određene bazične, zdravstvene i specifične stručne nastavne sadržaje omogućava studentima da steknu teorijska znanja i praktične vještine, te da stiču znanja iz oblasti informacionih tehnologija, istraživanja, rješavanje problema i donošenje odluka u timu radiološke dijagnostike, radioterapije i nuklearne medicine.

SANITARNO INŽENJERSTVO

Diplomske akademske studije Sanitarnog inženjerstva traju 4 akademske godine. Nastava na ovom studijskom programu sastoji se iz osnovne i izborne nastave, a izvodi se kroz ukupno 44 predmeta sa diplomskim radom.  Studijski program radiološka tehnologija obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI SANITARNI INŽENJER – 240 ECTS. Studenti studijskog programa sanitarno inženjerstvo bi u toku svog školovanja dobili vještine neophodne za obavljanje složenih poslova u okviru zdravstvene zaštite i prevencije pojedinca, porodice i društva primjenom higijensko-sanitarnih i epidemioloških mjera.

SESTRINSTVO

Diplomske akademske studije Sestrinstva traju 4 akademske godine. Program se sastoji iz osnovne nastave i izvodi se kroz 45 obaveznih predmeta (sa Diplomskim radom).  Studijski program sestrinstvo obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – 240 ECTS. Sestrinstvo je program koji kroz bazične, medicinske, zdravstvene i specifične stručne nastavne sadržaje omogućava studentima da steknu teorijska znanja i praktične vještine, te da stiču znanja iz oblasti informacionih tehnologija, istraživanja, rješavanje problema i donošenje odluka u timu zdravstvene njege. Struka medicinskih sestara se neprekidno razvija i postaje sve zahtjevnnija.

STARI PROGRAM

STOMATOLOGIJA

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) stomatologije traju 6 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program stomatologije obrazuje izlazni profil DOKTOR STOMATOLOGIJE –  360 ECTS. U prvim semestrima je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije stomatologije) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka stručnim i stručno-aplikativnim predmetima stomatologije. U HI i HII semestru predviđena je stručna praksa, kroz blokovsku nastavu, neophodna za budući profesionalni rad te izrada završnog rada.

ZDRAVSTVENA NJEGA

Diplomske akademske studije Zdravstvene njege traju 4 akademske godine. Nastava na se sastoji iz osnovne nastave i izvodi se kroz 45 obaveznih predmeta (sa Diplomskim radom). Studijski program zdravstvene njege obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI MEDICINAR ZDRAVSTVENE NJEGE – 240 ECTS. Student po završetku studija stiče temeljno znanje iz zdravstvene njege, što će svršenim studentima dati mogućnost lakšeg snalaženja u raznim oblastima života u kojima se zahtjeva dobro poznavanje zdravstvene njege i viši kvalitet znanja za izvršavanje poslova različitog nivoa složenosti.

KONTAKT

CENTRALNA ZGRADA

Save Mrkalja, 78 000 Banja Luka

ZGRADA STUDIJSKOG PROGRAMA STOMATOLOGIJA:

Univerzitetski kampus, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1а, 78000 Banja Luka

ZGRADA STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACIJE:

Univerzitetski kampus, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1а, 78000 Banja Luka

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post