Medicinski fakultet u Banja Luci

Osnovan 17. marta 1978. godine rješenjem Skupštine opštine Banjaluka broj: 01-012-33/78 (Sl.gl.br.3/78), a na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, da obrazuje stručnjake sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine, a prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine.

Nakon uspješnog rada studijskog programa Medicina i studijskog programa Stomatologija Medicinski fakultet pokreće inicijativu za osnivanje studijskog programa Farmacije na prijedlog Univerziteta u Banjoj Luci. Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske od 17.07.1995. godine broj: UP-02-07/95 osnovan je studijski program Farmacija na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci za profil master farmacije. Nastava na ovom studijskom programu počela je školske 1995/96. godine.

Medicinski fakultet je 2007. godine započeo inicijatiju za osnivanje studijskog programa Zdravstvena njega, što je i ostvareno na osnovu odluke Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (dozvola za rad broj 07.23/602-3900/09). Nastava na ovom studijskom programu je počela školske 2007/2008. godine. Profil za koji se studenti obrazuju glasi diplomirani medicinar zdravstvene njege.

U okviru svog rada Medicinski fakultet organizuje i obavlja nastavni i naučno-istraživački rad za obrazovanje i usavršavanje stručnjaka sa visokom i najvišom stručnom spremom iz oblasti medicinskih nauka. Organizuje i obavlja naučno-istraživački rad za sticanje stručnog stepena specijaliste i naučnog stepena magistra u oblasti medicinskih nauka, te naučnog stepena doktora medicinskih nauka.

Medicinski fakultet usavršava i razvija metode naučno-istraživačkog rada, organizuje sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća i priprema kadrove za samostalan stručni i naučno-istraživački rad. Organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva u okvirima savremenih dostignuća u toj oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom Visokog obrazovanja, te učestvuje u naučno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina. Učesnik je projekta reforme Medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.

Dodiplomski studiji:

  • Medicina
  • Stomatologija
  • Zdravstvena njega
  • Farmacija
  • Radiološka tehnologija
  • Dentalna medicina
  • Babištvo
  • Fizioterapija
  • Medicinsko laboratorijska dijagnostika
  • Sanitarno inženjerstvo

Za buduće studente:

Informacije za brucoše

Stipendije i mobilnost

Vodiči i dokumenti

Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
Telefon centrale: 051/234-100
Faks: 051/215-454
E-mail: info@med.unibl.org

Website: https://med.unibl.org/sr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post