Medicinski fakultet u Banjoj Luci

 • Početna

Osnovan 17. ožujka 1978. odlukom Skupštine opštine Banja Luka broj: 01-012-33 / 78 (Službene novine br. 3/78), a na inicijativu Sveučilišta u Banjoj Luci, radi obrazovanja stručnjaka visokog obrazovanja i stručnog zvanja doktor medicine, a prvo predavanje održano je 15. studenoga 1978. godine.

Nakon uspješnog rada studijskog programa Medicina i studijskog programa Stomatologija, Medicinski fakultet pokreće inicijativu za osnivanje studijskog programa Farmacija na prijedlog Sveučilišta u Banjoj Luci. Odlukom Ministarstva prosvjete, nauke i kulture Republike Srpske od 17. jula 1995. godine. Br. UP-02-07 / 95, na Medicinskom fakultetu u Banjaluci uspostavljen je studijski program Farmacija za profil magistra farmacije. Nastava na ovom studijskom programu započela je u školskoj godini 1995/96. godine.

Medicinski fakultet je 2007. pokrenuo inicijativu za uspostavu studijskog programa Zdravstvena zaštita, koji je realiziran na temelju odluke Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (radna dozvola broj 07.23 / 602-3900 / 09). Nastava na ovom studijskom programu započela je u školskoj 2007/2008. godine. Profil za koji se studenti obrazuju diplomirani je liječnik u zdravstvu.

U okviru svog rada Medicinski fakultet organizira i izvodi nastavno-istraživački rad za obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka s višim i najvišim obrazovanjem u području medicinskih znanosti. Organizira i obavlja znanstvenoistraživački rad za stjecanje stručnog zvanja specijalista i znanstvenog stupnja magistra iz područja medicinskih znanosti, te znanstvenog stupnja doktora medicinskih znanosti.

Medicinski fakultet usavršava i razvija metode znanstveno-istraživačkog rada, organizira sustavno praćenje stručnih i znanstvenih dostignuća i priprema osoblje za samostalni stručni i znanstveno-istraživački rad. Organizira i provodi kontinuirano stručno usavršavanje osoblja iz područja zdravstva u okviru suvremenih dostignuća u tom području, a posebno se bavi odgajanjem i usavršavanjem znanstvene i nastavne mladeži u skladu s reformom visokog obrazovanja, te sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina. Sudionik je projekta reforme medicinskih fakulteta u BiH u skladu s Bolonjskom deklaracijom i Europskom reformom visokog obrazovanja.

Preddiplomski studij:

 • Medicina
 • Stomatologija
 • Zdravstvena zaštita
 • Farmacija
 • Radiološka tehnologija
 • Stomatološka medicina
 • Primalje
 • Fizioterapija
 • Medicinska laboratorijska dijagnostika
 • Sanitarna tehnika

Za buduće studente:

Informacije za brucoše

Stipendije i mobilnost

Vodiči i dokumenti

Save Mrkalja 14, 78000 Banja Luka
Telefon centrale: 051/234-100
Faks: 051/215-454
E-mail: info@med.unibl.org

Website: https://med.unibl.org/sr/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post