Univerzitet u Travniku

Univerzitet u Travniku je prvi privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini osnovan 2007. godine na temelju zakonskih propisa i uz podršku resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Svoju djelatnost visokoškolske ustanove obavlja u skladu sa Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, broj: 03-38-63/07 od 04.07.2007. godine a u Registar visokoškolskih ustanova SBK/KSB upisan je pod brojem 10, na stranici 00010, od akademske 2007/08. godine.

Puni naziv visokoškolske ustanove je Univerzitet u Travniku. Engleski prevod naziva Univerziteta je University of Travnik. Skraćeni naziv Univerziteta je UNT.

Fakulteti koji se nalaze u njegovom sastavu osnivani su sljedećom hronologijom:

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju osnovan je prvobitno kao Fakultet za menadžment i turizam, 22.06.2006. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 11.05.2010. godine od kada fakultet nosi naziv Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju.

Edukacijski fakultet osnovan je prvobitno kao Kineziološki fakultet 05.12.2006. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 17.03.2009. godine od kada fakultet nosi naziv Edukacijski fakultet.

Pravni fakultet osnovan je 08.11.2006. godine. Statusna promjena naziva i sjedišta izvršena je 02.10.2014. godine, od kada fakultet nosi naziv Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

Fakultet za tehničke studije osnovan je prvobitno kao Grafički fakultet u Kiseljaku 29.12.2006. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 06.04.2011. godine, od kada nosi naziv Fakultet za tehničke studije.

Farmaceutsko–zdravstveni fakultet osnovan je prvobitno kao Visoka zdravstvena škola 30.07.2008. godine. Statusna promjena naziva Visoke zdravstvene škole u Zdravstveni fakultet izvršena je 12.05.2010. godine, a zatim 16.11.2010. promjena naziva u Farmaceutsko- zdravstveni fakultet.

Prema članu 60. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, UNT je okončao postupak integracije i od 23.09.2010. godine registrovan u Općinskom sudu u Travniku, pod brojem 051-0-Reg-10-000389. Statusnom promjenom pripajanja svi fakulteti u sastavu UNT-a izgubili su status pravnog lica i pripojeni su UNT-u kao pravnom licu na koje su prenijeta sva prava i obaveze. Integracijom UNT-a došlo se do značajnih kvalitativnih promjena koje su dovele do uspostavljanja jedinstvenog sistema rada na svim organizacionim jedinicama i u svim segmentima rada.

Univerzitet u Travniku

Aleja Konzula br. 5, Travnik

info@unt.ba

+38730541062

https://www.unt.ba/v2/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post