Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Tuzli središnje je i jedinstveno mjesto visokog obrazovanja u Federaciji BiH gdje se stručnjaci osposobljavaju za rad s osobama s invaliditetom / posebne potrebe / teškoće u razvoju / poteškoće u komunikaciji / poteškoće u socijalnoj integraciji. U 2018. godini obilježit ćemo 25 godina postojanja i uspješnog rada Fakulteta.

Fakultet intenzivno radi na primjeni bolonjskih načela u visokom obrazovanju i na osiguravanju kvalitete nastavnog procesa i znanstvenog istraživanja. Koncept visokog obrazovanja temelji se na tri ciklusa studija (4 + 1 + 3) temeljenom na Europskom sustavu prijenosa kredita (ECTS). Prvi ciklus (preddiplomski) traje 8 semestra ili 4 godine, a vrednuje se sa 240 ECTS, nakon čega studenti stječu akademski stupanj prvostupnika (BA). Drugi ciklus (magistarski rad) traje 2 semestra ili 1 godinu, a vrednuje se sa 60 ECTS, nakon čega studenti stječu akademski stupanj magistra znanosti. Treći ciklus (postdiplomski doktorski studij) traje 6 semestra ili 3 godine nakon čega kandidati stječu akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije.

U prvom ciklusu studija postoje tri studijska programa: govorna terapija i audiologija; Specijalno obrazovanje i rehabilitacija; Poremećaji u ponašanju.

Naši učitelji i suradnici spremni su prenijeti svoja teorijska i praktična znanja novim naraštajima učenika koji pokazuju interes za stjecanjem različitih kvalifikacija u području obrazovanja i rehabilitacije. Zato možemo biti ponosni na činjenicu da su naši studenti redoviti dobitnici sveučilišnih i drugih nagrada. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu zadovoljni smo i ponosni što se na naš fakultet upisuju najbolji maturanti iz cijele Bosne i Hercegovine i šire, koji potvrđuju njihovu kvalitetu u nastavku školovanja. Studiju preporučujemo studentima koji imaju afinitet za obrazovanje i rehabilitaciju osoba s posebnim potrebama, koji su kreativni, marljivi, savjesni i komunikativni.

Srdačno pozivamo buduće studente („brucoše“) da se odluče za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i tako se usredotoče na veličanstveno i nadasve humano zvanje. Upisom na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli studenti se odlučuju za prepoznatljivo i priznato zvanje. Svojim profesionalnim aktivnostima studenti se usmjeravaju da pomognu onima koji su lišeni budućnosti u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava, prava na obrazovanje i rehabilitaciju i da njihov život kroz život budu što lakši, bez obzira na razlike.

Upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu zasnovan je na javnom natječaju koji je raspisao Senat, a koji je objavljen u medijima i na web stranici Sveučilišta i Fakulteta. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani BiH, strani državljani i osobe bez državljanstva koje su u Bosni i Hercegovini završili četverogodišnju srednju školu, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine. ekvivalencije utvrđene da su završile odgovarajuće srednje obrazovanje.

Prijava na Konkurs, uz potrebnu dokumentaciju, podnosi se na propisanom obrascu, u roku koji odredi Konkurs, osobno ili putem pošte na adresu Univerziteta u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet 1, 75000, Tuzla, BiH.

Kandidati se odabiru na temelju broja postignutih bodova prema općim i pojedinačnim kriterijima te uspjeha na prijemnom ispitu. Maksimalni broj bodova postignut po svim kriterijima je 100. Poredak kandidata temelji se na ukupnom broju bodova, postignutom prema sljedećim kriterijima:

– opći kriteriji odnose se na uspjeh postignut u srednjoj školi – 50 bodova;

– pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz 2 predmeta – 10 bodova:

  • Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost,
  • Sociologija.

PRIMJER KVALIFIKACIJSKOG ISPITA ZA GODINU AKADEMSKE 2016/17 GODINE MOŽETE PREUZIMATI 

O V D J E

Univerzitet u Tuzli
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Univerzitetska 1, 75000, Tuzla
Bosna i Hercegovina

tel.: +387 35 320 666
faks: +387 35 320 660
e-mail: erf@untz.ba

http://erf.untz.ba/web/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post