Studiranje u Mostaru

Sveučilište u Mostaru

U Mostaru i Hercegovini početak i razvoj visokoškolskih i školskih ustanova datira s kraja 19. stoljeća. Korijeni visokog obrazovanja u Mostaru vezani su za osnivanje Franjevačkog bogoslovnog sjemeništa, koje je počelo s radom 1895. godine. Bila je to prva škola na univerzitetskom nivou. Odmah nakon Drugog svjetskog rata (1950.) u Mostaru je počela sa radom […]
View more

Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Prepoznajući potrebu i ispunjenost svih preduslova, članovi Skupštine opštine Mostar su na sjednici održanoj 24.02. 1975. godine donijeli Zaključak o organiziranju pripremnih radnji za formiranje univerziteta u Mostaru. Na osnovu pomenutog Zaključka, Skupština je 16. maja 1975. godine. donijela Rješenje o obrazovanju inicijativnog odbora za osnivanje univerziteta u Mostaru. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je […]
View more

Sveučilište Hercegovina

Sveučilište Hercegovina prvo je privatno licencirano i akreditirano Sveučilište u Hercegovini. Osnovano je 2010. godine. Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate […]
View more