Технолошки факултет Универзитет у Тузли

 • Почетна

Технолошки факултет као наставно-научна, научно-истраживачка и стручна институција има мисију да уз: максимално и континуирано иновирање наставног садржаја, за студенте додипломског, постдипломског и докторског студија, примјену савремених метода и техника едукације,кроз континуирани развој и унапређење научно-истраживачког рада, кроз васпитну и консалтингдјелатност, осигурање флексибилности студија по међународним стандардима који прате европске трендове и иницијативе, промовирање интер и мултидисциплинарности и узимајућиу обзир опште потребе друштва, образује квалитетне стручњаке из области:

 • Хемијског инжењерства
 • Еколошког инжењерства
 • Хемије и инжењерства материјала
 • Прехрамбене технологије
 • Квалитете и сигурности хране
 • Заштите околине
 • Агрономије.

који су способни да буду лидери у развоју привреде Тузланског кантона, Босне и Херцеговине и шире. Овим се придоноси задовољењу потреба личности у интелектуалном развоју, кориштењу иновационо-едукацијских технологија и савремених метода истраживања,трансверу знања заинтересираним привредним субјектима у земљи и иностранству, узимајући у обзир стање на тржишту рада и потребе бизниса.

Технолошки факултет је савремена организацијска јединица Универзитета у Тузли, призната и препознатљива по научно-истраживачким и наставним достигнућима својих наставника, сарадника и студената у ближем и ширем окружењу. Достигнут је највиши ниво изврсности и партнерства у јединственом европском простору високог образовања и научно-истраживачког рада из области:

 • Хемијског инжењерства,
 • Еколошког инжењерства,
 • Прехрамбене технологије и
 • Заштите околине.

Центар је који проводи системска истраживања по Уговорима са органима власти и фирмама великог и средњег бизниса. Има успостављен систем едукације из области хемијског инжењерства, еколошког инжењерства, прехрамбене технологије и заштите околине који одговара потребама индустрије и развоја друштва. Постигнута је међународна верификација стечених диплома, као и осигурање мобилности наставника,сарадника и студената, наставак студија наших студената на Универзитетима у Европи и свијету, као и запослење свршених студената на европском и свјетском тржишту рада у оквиру своје струке. Обезбјеђено је модерно образовање и научно-истраживачки рад компатибилан са релевантним факултетима у земљама чланицама ЕУ, односно у складу са Болоњским процесом.

Основни образовни циљеви: стварање, очување и трансфер научних знања; трансформација фундаменталних знања у примијењене иновације; увођење иновационих едукацијских програма и технологија у образовну дјелатност; мониторинг тржишта образовних услуга и тржишта рада; активан рад на позиву студената и наставног особља са других факултета на Технолошки факултет по основним и допунским едукацијским програмима. Стратегија Факултета у области образовања подразумијева утврђивање/тражење оптималног односа европских вриједности у образовању и домаће традиције у образовању дипломираних инжењера. То подразумијева реализацију принципа Болоњскедекларације, увођење компетентног приступа у образовну дјелатност, атестацију Факултета по одговарајућем међународном стандарду квалитета ИСО 9001:2000, очување и развој педагошке школе Факултета.

Студијски програми:

 

Универзитетска 8, 75000 Тузла

+387 35 320 746

dekan.tf@untz.ba

nermina.jahic@untz.ba

medina.bajric@untz.ba

http://tf.untz.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post