Пољопривредни факултет у Бања Луци

Историјат

Иницијатива за формирање Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци званично је одобрена на Научно – наставном вијећу Универзитета у Бањалуци и покренута 1991 конституисањем Организационог одбора. На сједници Научно – наставног вијећа Универзитета која је одржана 27. 02. 1992, усвојен је Елаборат о оснивању Пољопривредног факултета и заједно са Одлуком о утврђивању приједлога Елабората о друштвено-економској оправданости оснивања Пољопривредног факултета у Бањалуци, прослијеђен Скупштини СРБиХ на усвајање. Процедура о оснивању је обновљена на основу Устава и Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине. У августу 1992 именована је Комисија матичара Пољопривредног факултета у Бањалуци и донесена одлука о оснивању Факултета којом је за послове декана именован проф. др Петар Дурман.

Факултет је почео са радом 10. 10. 1992. године у згради бивше Више пољопривредне школе у Бањалуци. Од оснивања до 1999 на Факултету је извођена настава на Општем усмјерењу након чега су формирана три нова смијера: ратарски, воћарско-виноградарски и сточарски. Након шест година формирана су три студијска програма: Анимална производња, Биљна производња и Аграрна економија и рурални развој. Од школске 2006/2007 факултет организује наставу према принципима Болоњског процеса са три Студијска програма и шест усмјерења. На Факултету се изводе магистарске студије, други циклус студија – мастер и докторске студије – трећи циклус студија. Факутет је кадровски и инфраструктурно потпуно оспособљен и самосталан у извођену научног и наставног процеса.

Мисија

Од оснивања до данас, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци је посвећен својој основној мисији: успоставити највише академске стандарде и обезбиједти стицање знања и вјештина у складу са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем; односно да наставним садржајима и примјеном савремених метода образовања повезаним са научно-истраживачким процесом, образује младе и квалитетне стручњаке у области пољопривредне струке и науке који ће бити оспособљени да својим знањем и радом помажу развој пољопривреде као стратешке гране Републике Српске и БиХ, у складу са савременим европским трендовима одрживог развоја.

Да би остварио своју мисију, Факултет се трајно опредјељује да тежи унапријеђењу квалитета високог образовања кроз научно-истраживачки рад, технолошки развој и развој иновативног приступа, те укључивање у јединствен Европски простор високог образовања и Европски истраживачки простор.

Образовањем академских и стручних кадрова Факултет ће да пружи допринос:

  • развоју пољопривреде и прехрамбене индустрије;
  • руралном развоју Републике Српске и БиХ;
  • одрживом привредном и регионалном развоју.

Визија

Основна визија Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци је успостављање модерног система високог образовања, компатибилног са одговарајућим факултетима у земљама региона и чланицама ЕУ, у коме је истраживачки приступ основ стицања нових спознаја. Пољопривредни факултет, са својих шест института је главни носилац научно-истраживачког рада и технолошког развоја у области пољопривредних наука у Републици Српској. Као најзначајнија установа високог образовања у области пољопривреде и производње хране, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци има водећу улогу у развоју образовања и науке у Републици Српској и БиХ.

Визија Пољопривредног факултета је савремена, образовна, високошколска институција, призната по образовним, научно-истраживачким и стручним достигнућима у области пољопривреде и производње хране. Ова установа ће оспособити младе стручњаке, дипломиране инжењере пољопривреде различитих профила који ће унапређивати пољопривреду Републике Српске и БиХ и равноправно прихватати конкуренцију и изазове из региона и ширег европског простора.

Ово укључује елементе континуираног одрживог побољшања образовања, научно-истраживачког и стручног рада на свим нивоима. Константно се омогућује побољшање предавачких способности наставника и сарадника и постепено и одрживо побољшање стручности и вјештина студената. За то је неопходна мобилност студената и наставника, како би се они учинили способним за равноправно учествовање у европском простору образовања и истраживања, што је и дугорочна визија Факултета.

Визија Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци је и достизање највиших нивоа изврсности и партнерства са привредним организацијама у Републици Српској, БиХ и региону, усвајајући позитивне трендове иновативног приступа образовању и истраживању.

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци је оријентисан ка модерним студијским програмима сва три циклуса академских студија, што ствара услове за раст и развој факултета, појединаца и друштва уопште. Равноправно учешће у међународним научним пројектима и обимна примјена добијених резултата у пракси ствара додатну вриједност и стручност свих учесника у процесу образовања, а све у циљу остваривања постављене визије.

I циклус студија:

Биљна производња

Анимална производња

Аграрна економија и рурални развој

II циклус студија:

Биљне науке

Анималне науке

Аграрна економија и рурални развој

III циклус студија:

Пољопривредне науке

 

Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

Телефон: +387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Веб: http://www.unibl.org/

E-пошта: info@unibl.org

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak