Пољопривредни факултет у Бањој Луци

  • Почетна

Историјат

Оснивању Пољопривредног факултета претходио је развој више научних и образовних институција из области пољопривреде. Прво, одлуком Владе НР Босне и Херцеговине (1947) у Бањој Луци формиран је Пољопривредни завод, који је 1996. прерастао у Пољопривредни институт Републике Српске. Затим, Виша пољопривредна школа основана је посебним законом1960), а почела је са радом 1961. године. Престала је са радом школске 1972/1973. године

На сједници Научно-наставног вијећа Универзитета у Бањој Луци која је одржана 27. фебруара 1992. усвојен је Елаборат о оснивању Пољопривредног факултета и заједно са Одлуком о утврђивању приједлога Елабората о друштвено-економској оправданости оснивања Пољопривредног факултета упућен Скупштини СР Босне и Херцеговине на усвајање. Затим, процедура о оснивању је обновљена на основу Устава и Уставног закона за спровођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине. Августа 1992. именована је Комисија матичара и донесена одлука о оснивању, а за послове декана именован је проф. др Петар Дурман. Пољопривредни факултет је почео са радом 10. октобра 1992. године у згради бивше Више пољопривредне школе

Иницијатива за формирање Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци званично је одобрена на Научно – наставном вијећу Универзитета у Бањалуци и покренута 1991 конституисањем Организационог одбора. На сједници Научно – наставног вијећа Универзитета која је одржана 27. 02. 1992, усвојен је Елаборат о оснивању Пољопривредног факултета и заједно са Одлуком о утврђивању приједлога Елабората о друштвено-економској оправданости оснивања Пољопривредног факултета у Бањалуци, прослијеђен Скупштини СРБиХ на усвајање. Процедура о оснивању је обновљена на основу Устава и Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине. У августу 1992 именована је Комисија матичара Пољопривредног факултета у Бањалуци и донесена одлука о оснивању Факултета којом је за послове декана именован проф. др Петар Дурман.

Факултет је почео са радом 10. 10. 1992. године у згради бивше Више пољопривредне школе у Бањалуци. Од оснивања до 1999 на Факултету је извођена настава на Општем усмјерењу након чега су формирана три нова смијера: ратарски, воћарско-виноградарски и сточарски. Након шест година формирана су три студијска програма: Анимална производња, Биљна производња и Аграрна економија и рурални развој. Од школске 2006/2007 факултет организује наставу према принципима Болоњског процеса са три Студијска програма и шест усмјерења. На Факултету се изводе магистарске студије, други циклус студија – мастер и докторске студије – трећи циклус студија. Факутет је кадровски и инфраструктурно потпуно оспособљен и самосталан у извођену научног и наставног процеса.

Мисија

Од оснивања до данас, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци је посвећен својој основној мисији: успоставити највише академске стандарде и обезбиједти стицање знања и вјештина у складу са потребама друштва и пројектованим друштвеним развојем; односно да наставним садржајима и примјеном савремених метода образовања повезаним са научно-истраживачким процесом, образује младе и квалитетне стручњаке у области пољопривредне струке и науке који ће бити оспособљени да својим знањем и радом помажу развој пољопривреде као стратешке гране Републике Српске и БиХ, у складу са савременим европским трендовима одрживог развоја.Да би остварио своју мисију, Факултет се трајно опредјељује да тежи унапријеђењу квалитета високог образовања кроз научно-истраживачки рад, технолошки развој и развој иновативног приступа, те укључивање у јединствен Европски простор високог образовања и Европски истраживачки простор.Образовањем академских и стручних кадрова Факултет ће да пружи допринос:

  • развоју пољопривреде и прехрамбене индустрије;
  • руралном развоју Републике Српске и БиХ;
  • одрживом привредном и регионалном развоју.

Визија

Основна визија Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци је успостављање модерног система високог образовања, компатибилног са одговарајућим факултетима у земљама региона и чланицама ЕУ, у коме је истраживачки приступ основ стицања нових спознаја. Пољопривредни факултет, са својих шест института је главни носилац научно-истраживачког рада и технолошког развоја у области пољопривредних наука у Републици Српској. Као најзначајнија установа високог образовања у области пољопривреде и производње хране, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци има водећу улогу у развоју образовања и науке у Републици Српској и БиХ.Визија Пољопривредног факултета је савремена, образовна, високошколска институција, призната по образовним, научно-истраживачким и стручним достигнућима у области пољопривреде и производње хране. Ова установа ће оспособити младе стручњаке, дипломиране инжењере пољопривреде различитих профила који ће унапређивати пољопривреду Републике Српске и БиХ и равноправно прихватати конкуренцију и изазове из региона и ширег европског простора.

Ово укључује елементе континуираног одрживог побољшања образовања, научно-истраживачког и стручног рада на свим нивоима. Константно се омогућује побољшање предавачких способности наставника и сарадника и постепено и одрживо побољшање стручности и вјештина студената. За то је неопходна мобилност студената и наставника, како би се они учинили способним за равноправно учествовање у европском простору образовања и истраживања, што је и дугорочна визија Факултета.

Визија Пољопривредног факултета Универзитета у Бањалуци је и достизање највиших нивоа изврсности и партнерства са привредним организацијама у Републици Српској, БиХ и региону, усвајајући позитивне трендове иновативног приступа образовању и истраживању.

Катедре на Пољопривредном факултету:

I циклус студијa:

Биљна производња

Анимална производња

Аграрна економија и рурални развој

II циклус студија:

Биљна производња

Анимална производња

Аграрна економија и рурални развој

III циклус студија:

Пољопривредне науке

У оквиру факултета постоје и:

Лабораторије Факултета

Институт за ратарство

Институт за сточарство

Институт за репродукцију домаћих животиња

Институт за хортикултуру

Институт за економику пољопривреде и рурални развој

Институт за агроекологију и земљиште

Експериментално-образовни центар

 

Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

Телефон: +387 51 330 901

Факс: +387 51 312 580

Сајт: https://agro.unibl.org/

Маил: info@unibl.org

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post