Конкурс за додјелу новчаних награда студентима прве генерације студија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

  • Почетна

Рок пријаве 10.06.2020

На основу члана 22. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 22/18, 49/18, 8/19, 10/19 и 32/19), а у складу с чланом 5. Одлуке о критеријима за додјелу новчаних награда за студенте генерације И. циклуса студија с подручја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број: 02-000239/19, број акта: 01.11-1161ДС-013/19 од 12. 12. 2019. године, Закључка Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000016/20, акт број: 01.11-1161ДС-001/20 од 24. 1. 2020. године, и Одлуке о допуни Одлуке о критеријима за додјелу новчаних награда за студенте генерације, број предмета: 02-000239/19, број акта: 01.11-1161ДС-038/20 од 12. 5. 2020. године, Одјељење за образовање распису је

НОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу новчаних награда студентима генерације И. циклуса студија с подручја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

I.

Расписује се нови јавни позив за додјелу новчаних награда студентима генерације I. циклуса студија с подручја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2019. годину.

Право учешћа или аплицирања по новом јавном позиву имају студенти генерације који нису остварили то право у 2019. години.

II.

Опћи услови, прописани чланом 4. Одлуке о критеријима за додјелу новчаних награда за студенте генерације I. циклуса студија с подручја Брчко дистрикта БиХ, које кандидат за додјелу новчане награде треба испуњавати су сљедећи:

  • да студиј финансира држава, ентитет, кантон или Брчко дистрикт БиХ;
  • да има пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ најмање годину дана прије расписивања Јавног позива за додјелу новчане награде;
  • да је у 2019. години био проглашен студентом генерације I. циклуса студија.

III.

Новчана награда се додјељује једнократно и линеарно се распоређује свим студентима који испуњавају услове из тачке II. овог јавног позива.

IV.

Уз пријаву за остваривање права на новчану награду студент треба приложити и сљедеће документе:
доказ да је у 2019. години био проглашен студентом генерације I. циклуса студија, и
доказ да студиј финансира, држава, ентитет, кантон или Брчко дистрикт БиХ.
Потврду од надлежног органа о мјесту пребивалишта Одјељење за образовање прибавља службеним путем.

V.

Јавни позив је отворен од дана објављивања 1. 6. 2020. године и траје до дана затварања јавног позива 10. 6. 2020. године до 15.30 сати.

VI.

Прелиминарна листа студената генерације који испуњавају услове по расписаном Јавном позиву бит ће обављена у року од осам (8) дана од дана закључивања јавног позива на огласној плочи и wеб страници Одјељења за образовање БиХ.

Уз пријаву на јавни позив обавезно доставити и све потребне документе.

Образац пријаве на јавни позив може се преузети на инфопулту у згради Владе Брчко дистрикта БиХ или на wеб страници Владе Брчко дистрикта БиХ (www.bdcentral.net).

Неправовремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве с приложеним документима слати на адресу:
Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за образовање
Булевар мира 1
76100 Брчко

или донијети лично у зграду Владе Брчко дистрикта БиХ, шалтер број 6 или 7.

Информације у вези с Јавним позивом могу се добити у Одјељењу за образовање, Пододјељење за високо образовање и науку или на број телефона 049 / 216-894.

Шеф Одјељења за образовање
Сенад Османовић, проф.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post