Филолошки факултет Универзитета у Београду

О Факултету
Знања из различитих филолошких дисциплина у српску културну ризницу похрањују се — у неким временима непрекидно и систематски, у неким другим, пак, спорадично и са дуготрајним прекидима — још од средњега вијека, златног вијека српске писмености и књижевности.
Филолошки факултет Универзитета у Београду отуда, захваљујући управо области знања чијим се његовањем и развојем бави, има дубоке коријене и свијест о дугом трајању.

Филолошки факултет Универзитета у Београду чува сјећање и његује високошколску традицију зачету у Великој школи, Лицеју. Развијајући од 1873. филолошко-умјетничке дисциплине, а од 1960. и засебан Филолошки факултет, Универзитет подржава Филолошки факултет и у тим приликама, као и у 21. вијеку, када добија акредитацију за потпуно реформисане и према европском контексту образовања обликоване наставне планове.
Увођење принципа Болоњског процеса у образовање, флексибилност наставних планова, изборност предмета, размјена студената и наставника на основу различитих програма и пројеката ЕУ, планирање учења на даљину, карактеришу садашњи образовни простор. Уједначавање образовања у приликама у којима се промовишу компетитивност, размјена студената и наставника, пораст броја приватних универзитета, интернационално партнерство и отворени академски програми, захтјеви су данашњег доба, изазов студентима који су на почетку свога академског пута и професионалне каријере.

Законским уредбама из 1873. Филозофски факултет подељен је на два одсјека: Филолошко-историјски и Природно-математички. Исту материју регулисале су нове измјене и допуне закона о Великој школи 1880, као и 1896, када је Филолошко-историјски одсјек Филозофског факултета подјељен још на два: Лингвистичко-литерарни и Историјско-географски.

Стварањем Лингвистичко-литерарног одсека Филозофског факултета филолошке студије у Србији у пуном смислу ријечи постају високошколска специјализација. О томе рјечито говори већ и сам преглед стручних предмета овога одсјека: српска и словенска филологија, историја српске и југословенске књижевности, латински и грчки језик и књижевност, француски и њемачки језик и књижевност, теорија књижевности.

Документи:

План рада Филолошког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину

Информатор о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду

КАТЕДРЕ:

  • Српски језик са јужнословенским језицима
  • Српска књижевност са јужнословенским књижевностима
  • Општа књижевност и теорије књижевности
  • Славистика
  • Италијанистика
  • Иберијске студије
  • Романистика
  • Германистика
  • Англистика
  • Оријенталистика
  • Албанологија
  • Општа лингвистика
  • Библиотекарство и информатика
  • Неохеленске студије
  • Хунгарологија

Централа Филолошког факултета 011/2638-622
Скриптарница 011/2021-682
Факс 011/2630-039
Адреса: Студентски трг 3, 11000 Београд
Жиро-рачун 840-1615666-26, шифра плаћања 189
е-маил: filoloski.fakultet@fil.bg.ac.rs

 

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak