Фармацеутски факултет Универзитет у Тузли

 • Почетна

Мисија

Фармацеутског факултета Универзитета у Тузли је да побољша здравље, благостање и квалитет живота грађана тако што образује и оспособљава стручњаке за сва подручја фармацеутске дјелатности, било да се ради о пракси, истраживањима или услугама.

У испуњавању своје мисије Фармацеутски факултет ће:

 • образовати фармацеутске стручњаке до нивоа доктората наука,
 • унапређивати пацијенту оријентиране фармацеутске услуге и унапређивати фармацеутску његу тако што ће свршеним фармацеутима омогућавати даљи професионални развој и што ће проводити истраживања у пракси,
 • стварати и одржавати окружење које ће подстицати генерирање и дисеминацију нових знања из биофармације и биомедицине комбинирањем едукације и мултидисциплинарних истраживања, те објављивањем добијених резултата у релевантним часописима,
 • бити на располагању фармацеутским стручњацима, стручњацима из других здравствених професија и научних дисциплина у потпори њиховим настојањима за новим знањима и вјештинама.

Опредијељени смо да Фармацеутски факултет у Тузли развијамо у категорији мањих факултета на који ће се годишње уписивати до 50 студената, а на њему ће дипломирати око 15 студената,  чиме би биле задовољене годишње потребе репродукције овог кадра на нашем Кантону и Држави.

Визија

Опредијељени смо да Фармацеутски факултет у Тузли развијамо у категорији мањих факултета на који ће се годишње уписивати до 50 студената, а на њему ће дипломирати око 15 студената,  чиме би биле задовољене годишње потребе репродукције овог кадра на нашем Кантону и Држави.

Визија Фармацеутског факултета у Тузли подразумијева задовољење свих потреба утврђених стандардима и нормативима високог образовања како просторних, тако и кадровских. Задовољавање кадровских стандарда вежемо, првенствено, за едукацију наших властитих студената.

Да би одговорили потребама појединца и друштвене заједнице, фармацеути требају  осавременити и проширити своја знања и вјештине из сљедећих области фармације: биотехнологија лијекова, фармакотерапија, клиничка фармација, фармацеутска здравствена заштита, фармацеутски менаџмент, управљање пословним фармацеутским системима, фармакоекономија, комуникација, фармацеутска регулатива и информационе технологије.

Визија нашег Факултета подразумијева равноправан статус у заједници европских и свјетских факултета, а за што је неопходан предувјет чланство у  Европској асоцијацији фармацеутских факултета (ЕАФП) и  Асоцијацији студената фармацеутских факултета Европе (ЕПСА).

Континуирано ћемо радити на даљем развоју, процјени и рафинацији постојећих курикула у оквиру сва три циклуса студирања  како бисмо одговорили потребама савремене улоге магистра фармације у здравству и били признати на националном и интернационалном нивоу као лидери у увођењу иновација у едукацији, истраживањима и пружању професионалних и пацијенту оријентираних фармацеутских услуга. Наше залагање за примјену фармацеутског, пацијенту-оријентираног сервиса побољшат ће здравствени, економски и социјални стандард  у Тузланском кантону.

За даљи развој курикулума Факултета неопходно је  укључивање свих интересних група: студената, наставног и ненаставног особља, менаџмента Универзитета, стручњака из праксе, стручних удружења и представника власти.

Наставници, сарадници и студенти Фармацеутског факултета бавит ће се врхунским истраживањима у оквиру међународних и домаћих истраживачких пројеката. Резултате истраживања ће публицирати у међународно индексираним часописима. Истраживања  ће се проводити на нашем Факултету и на другим сродним институцијама. Да би се равноправно укључили у европске научно-истраживачке пројекте неопходно је осавременити опрему за научно-истраживачки рад. Због тога ће се наставити са тражењем финансијских извора који ће побољшати нашу истраживачку инфраструктуру  и повећати нашу компетентност и компетитивност у истраживачким програмима.

Проширит ћемо круг фармацеутских факултета и других институција у области фармације са којима ћемо потписати Уговоре о сарадњи. Овакви уговори помажу нам у рјешавању кадровских и просторних проблема, те нам пружају материјалне и друге ресурсе за одвијање научно-истраживачког рада.

На Фармацеутском факултету ће се имплементирати транспарентне структуре, системи и процеси у складу са потребама унутрашњег и вањског окружења. Регуларна евалуација и повратна дјеловања интересних скупина даће процјену постигнутих резултата у оквиру мисије и визије Факултета.

Додипломски Студиј на Фармацеутском факултету у Тузли траје 10 семестара (5 година) и носи 300 кредита. Наставни процес се одвија у складу са актуелним наставним Планом и програмом петогодишњег студија Факултета (интегрирани И и ИИ циклус студија). Студиј је конципиран према принципима Болоњске и Малтешке декларације.

По завршетку студија стиче се стручни назив “магистар /магистра фармације (mr ph)”.

Уже научне области на Фармацеутском факултету Универзитета у Тузли:

 • Фармацеутска хемија
 • Фармацеутска аналитика
 • Биохемија
 • Броматологија
 • Фармакогнозија
 • Фармацеутска технологија
 • Клиничка фармација

 

Ул. Универзитетска број 8, 75000 ТУЗЛА

www.frmf.untz.ba

nahida.srabovic@untz.ba

035/320-998

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post