Машински факултет Универзитет у Тузли

  • Почетна

Студиј машинства у Тузли датира од 1961. године када је отпочео са радом И степен машинског смјера у рударству при Рударском факултету у Тузли, а 1974. године организиран је и ИИ степен рударско-машинског смјера. 1987. године основан је Студиј машинства у склопу Факултета електротехнике и машинства, одсјек Енергетско машинство.
Године 1997. формира се и други одсјек – Производно машинство. Реализација наставног процеса одвијала се према принципу да су прве двије године студија заједничке за оба одсјека, док је студиј трајао 9 школских семестара или 4,5 академске година.

Од 2000. године, организирањем Универзитета у Тузли по савременом организационом моделу, Машински факултет постаје једна од његових организационих јединица. Од 2003. година Машински факултет је смјештен у објект на адреси Универзитетска 4, слика 1. Прва генерација студената који студирају по Болоњској декларацији уписана је у школској 2003/04. години, а настава се организирана по принципу 4+1+3. Школске 2004/05. године уписана је прва генерација студената на нови одсјек, Мехатроника на И циклус студија који траје 8 семестара,
односно 4 године. За сва три одсјека на И циклусу студија прве двије године студија имају заједничке наставне предмете, а у трећој години студенти настављају студиј на једном од три одсјека: Производно машинство, Енергетско машинство и Мехатроника.

Наставни планови и програми су сачињени на бази планова и програма релевантних универзитета Европе што треба да омогући проходност студената, односно, наставак студија на домаћим и европским универзитетима, при чему се у обзир узимају и потребе привредних субјеката у БиХ и шире. С обзиром на отвореност Факултета, а у циљу сарадње и измјене искустава са другим факултетима, у наставном процесу, осим наставника са овог Факултета, учествују и наставници са других факултета и универзитета: Факултета стројарства и бродоградње из Загреба, Стројарског факултета из Ријеке, Стројарског факултета из Славонског Брода, Цитy Университy из Лондона, те професори са Машинских факултета из Зенице, Бихаћа, Мостара, Сарајева, итд. Данас, Машински факултет има око 650 студената. Од 1987. године на Машинском факултету Универзитета у Тузли дипломирало је више од 600 студената, докторске
дисертације обранило је више од 25, а магистарске радове 90 кандидата.

Настава И циклусу студија на Машинском факултету Универзитета у Тузли изводи се на три одсјека и то:
а) Енергетско машинство,
б) Производно машинство,
ц) Мехатроника.

Сви предмети докторског студија су једносеместарски, а дијеле се у три скупине:
1. Обавезни предмет за сва усмјерења(1 предмет),
2. Обавезни предмети за одабрано усмјерење (3 предмета),
3. Изборни предмети за одабрано усмјерење (2 предмета).

Настава се организује у прва два семестра и то по три предмета у семестру. Настава се изводи кроз предавања, семинаре, истраживачки и практични рад. Изборни предмети се могу изводити за групе студената (до 3 највише) и у облику консултација, уз индивидуални рад студента на задатој теми из ужег подручја истраживања. Студиј се, у правилу, изводи на Б/Х/С језику,
или на једном од свјетских језика.

Завршетком докторског студија на Машинском факултету Универзитета у Тузли стиче се академски степен доктора техничких наука из подручја машинства.

Универзитетска 4, 75 000 Тузла

Тел/фаx: 00 387 (0)35 320 900, 320 920

http://mf.untz.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post