Европски Универзитет Брчко

  • Почетна

Европски универзитет основан је 2011. године, када се увидјело да је Брчко дистрикту и ширем окружењу потребна једна модерно конципирана високошколска институција. Дјелатност којом се Универзитет бави је од јавног интереса и одвија се у складу са прописаним нормама. На Универзитету се, у оквиру шест факултета, на сва три нивоа студија изучавају правне, економске, политичке, педагошке, техничке и здравствене науке. Приликом креирања студијских програма, полази се од тога да тачке ослонца друштва треба да буду: здраво и образовано становништво, економски и технички развој, социјална правда, правна сигурност, одговорност и друге вриједности. Многи од професора, који реализују студијске програме, су веома афирмисани. Они уче студенте да цијене професионалну савјест и да ту савјест не треба да подређују другим вриједностима. Припремају их да буду носиоци нових идеја и да знање, које на Универзитету стичу, успјешно имплементирају у боље сутра средина у којима ће радити. Универзитет се одужује средини у којој обавља дјелатност тиме што стипендира све студенте прве године основних студија који имају пребивалиште на територији Брчко дистрикта.

Стратешко опредјељење Универзитета за будући развој је да, уважавајући стандарде јединственог европског образовног простора, изграђује препознатљив квалитет, којим ће стално подизати своју конкурентску способност. Универзитет ће се развијати тако што ће своју улогу остваривати водећи рачуна о повећању квалитета и ефикасности студирања, и што ће студијске програме усаглашавати са развојним потребама окружења. У развојним програмима, у центру пажње увијек ће бити студент. Универзитет ће развијати своју аутономију, али ће се понашати друштвено одговорно.

Носиоци друштвеног прогреса могу бити само кадрови који посједују одговарајуће знање и који су спремни да преузму одговорност за развој друштва. Међутим, нема квалитетног знања без квалитетног образовања. У наредном периоду, Универзитет ће квалитет који нуди, подићи на још виши ниво. Упоредо са подизањем квалитета студијских програма, радиће се и на подизању квалитета професора, јер су они кључни фактор квалитета образовања. Они треба да дају допринос привредном, културном, научном, образовном и политичком животу не само региона већ и шире, те је потребно подизати углед ове професије.

Опредјељење Универзитета је да развија сарадњу са другим универзитетима у Босни и Херцеговини и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве питањима високог образовања.

Факултети:

  • Правни факултет
  • Факултет здравствених наука
  • Факултет политичких наука
  • Педагошки факултет
  • Економски факултет
  • Технички факултет

Документација за упис

Правилник о висини накнаде за студирање и цијени услуга које се наплаћују на Универзитету

Стручна пракса

 

 

Ул. Бијељинска цеста 72-74, Брчко дистрикт БиХ

+387/49 590 605 +387/49 590 610
+387/60 319 5975

+387/49 590-615

info@eubd.edu.ba

http://eubd.edu.ba

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post