Evropski Univerzitet Brčko

  • Početna

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine, kada se uvidjelo da je Brčko distriktu i širem okruženju potrebna jedna moderno koncipirana visokoškolska institucija. Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisanim normama. Na Univerzitetu se, u okviru šest fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke i zdravstvene nauke. Prilikom kreiranja studijskih programa, polazi se od toga da tačke oslonca društva treba da budu: zdravo i obrazovano stanovništvo, ekonomski i tehnički razvoj, socijalna pravda, pravna sigurnost, odgovornost i druge vrijednosti. Mnogi od profesora, koji realizuju studijske programe, su veoma afirmisani. Oni uče studente da cijene profesionalnu savjest i da tu savjest ne treba da podređuju drugim vrijednostima. Pripremaju ih da budu nosioci novih ideja i da znanje, koje na Univerzitetu stiču, uspješno implementiraju u bolje sutra sredina u kojima će raditi. Univerzitet se odužuje sredini u kojoj obavlja djelatnost time što stipendira sve studente prve godine osnovnih studija koji imaju prebivalište na teritoriji Brčko distrikta.

Strateško opredjeljenje Univerziteta za budući razvoj je da, uvažavajući standarde jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, izgrađuje prepoznatljiv kvalitet, kojim će stalno podizati svoju konkurentsku sposobnost. Univerzitet će se razvijati tako što će svoju ulogu ostvarivati vodeći računa o povećanju kvaliteta i efikasnosti studiranja, i što će studijske programe usaglašavati sa razvojnim potrebama okruženja. U razvojnim programima, u centru pažnje uvijek će biti student. Univerzitet će razvijati svoju autonomiju, ali će se ponašati društveno odgovorno.

Nosioci društvenog progresa mogu biti samo kadrovi koji posjeduju odgovarajuće znanje i koji su spremni da preuzmu odgovornost za razvoj društva. Međutim, nema kvalitetnog znanja bez kvalitetnog obrazovanja. U narednom periodu, Univerzitet će kvalitet koji nudi, podići na još viši nivo. Uporedo sa podizanjem kvaliteta studijskih programa, radiće se i na podizanju kvaliteta profesora, jer su oni ključni faktor kvaliteta obrazovanja. Oni treba da daju doprinos privrednom, kulturnom, naučnom, obrazovnom i političkom životu ne samo regiona već i šire, te je potrebno podizati ugled ove profesije.

Opredjeljenje Univerziteta je da razvija saradnju sa drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja.

Fakulteti:

  • Pravni fakultet
  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • Fakultet političkih nauka
  • Pedagoški fakultet
  • Ekonomski fakultet
  • Tehnički fakultet

Dokumentacija za upis

Pravilnik o visini naknade za studiranje i cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu

Stručna praksa

 

 

Ul. Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt BiH

+387/49 590 605 +387/49 590 610
+387/60 319 5975

+387/49 590-615

info@eubd.edu.ba

http://eubd.edu.ba

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post