Posao: Viši stručni saradnik za zaštitu ljudskih prava

  • Početna

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, raspisuje JAVNI KONKURS za upražnjeno radno mjesto:

I – 1    Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
1.1.    Viši stručni saradnik za zaštitu ljudskih prava, Sektor za održivi povratak i ljudska prava – 1 izvršilac

II Opis poslova

Obavlja upravne i druge stručne poslove iz djelokruga rada Sektora u vezi sa ostvarivanjem zaštite ljudskih prava; prima i obrađuje zahtjeve, molbe, žalbe i predstavke institucija, udruženja građana, grupa i pojedinaca u cilju zaštite ljudskih prava; prati i utvrđuje stanja u oblasti ljudskih prava na prostoru Republike Srpske i proučava posljedice utvrđenog stanja u cilju unapređenja normativne djelatnosti Sekretarijata iz oblasti ljudskih prava; ostvaruje saradnju i vrši koordinaciju aktivnosti Sekretarijata sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, međunarodnim institucijama i udruženjima građana koji se bave zaštitom ljudskih prava; učestvuje u izradi razvojne strategije, strategije komunikacije, strategije za implementaciju Aneksa 7. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegivini i drugih strateških dokumenata iz djelokruga rada Sekretarijata iz oblasti ljudskuh prava; izrađuje projekte, programe, elaborate, studije i druge stručne materijale koji doprinose unapređenju položaja ugroženih grupa; prati međunarodne programe i projekte vezane za promociju, unapređenje i ostvarivanje prava ugroženih grupa, te priprema projektne prijedloge; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Oglas ističe 8.12.2022. godine.

Više informacija na adu.vladars.net.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post