Посао: Виши стручни сарадник за заштиту људских права

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о униформи. Правила и поступак јавног конкурса за пријем у радни однос и именовање државних службеника (Службени гласник Републике Српске, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу расписује ЈАВНИ КОНКУРС за упражњено радно мјесто:

I – 1  Републички секретаријат за расељена лица и миграције
1.1.  Виши стручни сарадник за заштиту људских права, Сектор за одрживи повратак и људска права – 1 извршилац

II Опис послова

Обавља управне и друге стручне послове из дјелокруга рада Сектора у вези са остваривањем заштите људских права; прима и обрађује захтјеве, представке, жалбе и представке институција, удружења грађана, група и појединаца у циљу заштите људских права; прати и утврђује стање у области људских права на територији Републике Српске и проучава посљедице утврђеног стања у циљу унапређења нормативне дјелатности Секретаријата у области људских права; остварује сарадњу и координира активности Секретаријата са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, међународним институцијама и удружењима грађана који се баве заштитом људских права; учествује у изради стратегије развоја, стратегије комуникације, стратегије имплементације Анекса 7. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини и других стратешких докумената из дјелокруга рада Секретаријата у области људских права; израђује пројекте, програме, извештаје, студије и друге стручне материјале који доприносе унапређењу положаја угрожених група; прати међународне програме и пројекте који се односе на унапређење, унапређење и остваривање права угрожених група и припрема предлоге пројеката; обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног места: државни службеник IV категорије

Оглас истиче 08.12.2022. године.

Више информација на adu.vladars.net.

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak