Medicinski fakultet u Foči – Sveučilište u Istočnom Sarajevu

  • Početna

Medicinski fakultet u Sarajevu osnovan je 1944. godine, kao prva visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini (BiH), a kontinuitet rada uspostavljen je 1946. godine. Narodna skupština Republike Srpske 14.09.1992. godine donosi odluku o izdvajanju visokoškolskih ustanova iz sastava Sveučilišta u Sarajevu. Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnologije Republike Srpske 15.10.1993. donosi odluku o nastavku rada Medicinskog fakulteta u Sarajevu Republike Srpske, sa sjedištem u Srbinju / Foča. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 29.12.1993. godine osnovano je Sveučilište u Sarajevu Republike Srpske, kao nasljednik Sveučilišta u Sarajevu. Tradiciju Medicinskog fakulteta od perioda do 1993. godine u Republici Srpskoj nastavlja Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske, kasnije Sveučilište u Srpskom Sarajevu, danas Sveučilište u Istočnom Sarajevu sa sjedištem u Foči.

Akademske 2000/01 godine na Medicinskom fakultetu, Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća, organiziran je poslijediplomski magistarski studij „Osnove biomedicinskih istraživanja“ i upisani prvi studenti II ciklusa studija.

Radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju u 2007. godini, Medicinski fakultet, kao pravna osoba, brisan je iz sudskog registra i nastavio funkcionirati kao organizacijska jedinica Sveučilišta u Istočnom Sarajevu. Stomatološki fakultet Sveučilišta, koji je također iste godine prestao s radom kao pravna osoba i nastavlja s radom kao organizacijska jedinica Sveučilišta, prešao je na studijski program Medicinskog fakulteta temeljem Zaključaka Rektorata. Odbor od 11.09.2008. godine, Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta od 26.09.2008. godine i Protokol o preuzimanju osoba i imovine od 26.11.2008.

Misija Medicinskog fakulteta u Foči posvećena je postizanju najviših standarda u obrazovanju, istraživanju i zdravstvu. Fakultet bi trebao biti predvodnik u unapređenju zdravlja ljudi kroz obrazovanje stručnih i društveno odgovornih doktora medicine i stomatologije, diplomiranih defektologa i rehabilitatora te diplomiranih doktora medicine. Dugoročni ciljevi su očuvanje i širenje znanja i njegovanje kritičkog intelekta. Podržava se tolerancija i raznolikost, a globalna pitanja se istražuju i potiču. Misija fakulteta također obuhvaća posebna područja nastave, istraživanja, medicinske usluge i ulogu u društvu.

Obrazovanje visokokvalificiranog kadra iz oblasti medicine, specijalista u pojedinim područjima, pomoćnog medicinskog osoblja i osoblja za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koji će svojim znanjem pomoći u promicanju i širenju zdravstvene kulture, zdravstvene zaštite i modernizacije Republike Srpske, Bosne i Hercegovine Hercegovine i regije u okviru znanstvenog područja biomedicine.

Vizija Fakulteta je moderna obrazovna ustanova u području biomedicine i zdravstva, koja je snažan, kvalitetan, pouzdan i kompetentan partner u osposobljavanju kvalitetnih kadrova, visoko osposobljenih za sve izazove suvremene medicine i defektologije te rehabilitacija.

Studijski programi:

  • Medicina
  • Stomatologija
  • Zdravstvena njega
  • Specijalno obrazovanje i rehabilitacija

Osoblje i oprema

Studentski život

Studentski savez

 

Univerzitet u Istočnom Sarajevu
MEDICINSKI FAKULTET FOČA
Studentska 5, 73 300 Foča,
Republika Srpska, BiH,

Telefon: +387 58 210 420
Fax: +387 58 210 007
E-mail: office-mf@ues.rs.ba

Website: http://www.mef.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post