Ekonomski fakultet u Banjoj Luci

  • Početna

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Banjoj Luci visoko je učilište čija je glavna djelatnost znanstveno-nastavni i znanstveno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je odlukom Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012 / 75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Katedre Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koja je počela s radom 1. studenog 1974. godine. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, fakultet posjeduje sve potrebne dozvole za rad i u potpunosti ispunjava sve potrebne uslove propisane zakonom (Odluka o utvrđivanju uvjeta za pokretanje visokoškolske ustanove, Odluka br. 07.1 – 4462/07 od 02.07.2007. Odluka o upisu u sudski registar, broj Odluke 1-587-00 od 13. rujna 2007. i radna dozvola, broj dozvole 07.23 / 602-3900 / 09, od 22. lipnja 2009.).

Misija

Misija Ekonomskog fakulteta je obrazovanje i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog osoblja, razvoj tržišno kompetentnih studenata, kao i znanstveno istraživanje i suradnja na državnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini s znanstveno-istraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i gospodarstvom.

Vizija Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci moderan je, razvijen, progresivan i otvoren fakultet koji predstavlja glavnu okosnicu ekonomskog razvoja Republike Srpske. Glavni cilj Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je postati regionalni lider na polju visokog obrazovanja i naučnih istraživanja u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire.

Pod ciljevi Fakulteta su:
  • Osiguravanje kadrovskih i materijalnih preduvjeta koji će omogućiti ostvarenje glavnog cilja.
  • Kontinuirana primjena suvremenog nastavnog procesa, usklađenog sa zahtjevima ekonomije i u skladu sa svim odrednicama Bolonjskog procesa.
  • Uspostavljanje europske kvalitete studija I, II i III ciklusa.

Za buduće studente:

Zašto upisati Ekonomski fakultet u Banja Luci?

Stipendije i konferencije

Studentska praksa i obuka

Majke Jugovića 4, 78000 Banja Luka Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Studentska služba: +387 51 430 020
E-mail: info@ef.unibl.org

Website: https://ef.unibl.org/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post