Fakultet za fizičku hemiju – Univerzitet u Beogradu

  • Početna

Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Djelatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji su usklađeni sa međunarodnim, posebno evropskim obrazovnim i naučnim prostorom. Osnovna djelatnost Fakulteta se obavlja u skladu sa zakonima o visokom obrazovanju i o naučnoistraživačkom radu, kao i sa statutima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u različitim oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija graniči. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu hemiju i radiohemiju, hemijsku kinetiku, hemijsku termodinamiku, kvantnu hemiju, biofizičku hemiju i dinamiku neravnotežnih procesa, fizičku hemiju materijala i fizičku hemiju u kontroli i zaštiti životne sredine.

Osnovni cilj Fakulteta za fizičku hemiju je da u okviru Univerziteta u Beogradu obezbjedi na sva tri nivoa studija, osnovnim akademskim, master i doktorskim, kvalitetno obrazovanje iz oblasti fizičke hemije, da kroz naučnu saradnju i sopstveni razvoj omogući svojim studenatima, nastavnicima, saradnicima i svršenim studentima uključivanje u najsavremenija naučna istraživanja i praktični rad u kontrolnim i razvojnim laboratorijama i uopšte u privredi.

Studije:

  • Osnovne akademske studije fizičke hemije
  • Master akademske studije fizičke hemije
  • Specijalističke strukovne studije forenzika
  • Doktorske studije Fakulteta za fizičku hemiju

Kako upisati Fakultet za fizičku hemiju?

Vizija Fakulteta za fizičku hemiju je da pruži studentima znanja i razvije sposobnosti da znanja i vještine koriste i razvijaju tokom čitavog života, baveći se fizičkom hemijom ili disciplinama koje su joj srodne. Prateći dinamične promjene u naučnom i tehnološkom razvoju i promjene u obrazovanju, fakultet izlazi u susret potrebama za novim kompetencijama generacija koje će profesionalno djelovati u našoj, ali i evropskoj sredini. Osavremenjeni, i izmjenjeni programi potpuno su prilagođeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama Evropske unije. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih. Fakultet za fizičku hemiju, od školske 2009/2010. godine nudi akademske studije u tri ciklusa 4+1+3 godina, BSc/MSc/PhD (u ukupnom trajanju od 4/5/8 godina). Uveden je sistem ECTS bodova pa svaka godina studija ima 60 ECTS bodova.

Upis – informacije i potrebna dokumenta

Sve detalje u vezi sa upisom na Osnovne studije na Fakultetu za fizičku hemiju, možete pronaći na stranici:

Konkurs za upis na osnovne akademske studije

UNIVERZITET U BEOGRADU – Fakultet za fizičku hemiju
Studentski trg 12-16
11158 Beograd 118
PAK 105305
Republika Srbija

Е-pošta: ffh@ffh.bg.ac.rs

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post