Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet u Banja Luci

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bio je dugotrajan proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira od 1980. godine. Tek u martu mjesecu 1994. godine Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo Republike Srpske angažovalo je radnu grupu da izradi elaborat o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet je elaborat prihvatio i proslijedio Vladi Republike Srpske. Vlada RS je prihvatila navedeni izvještaj, te Ministar za obrazovanje, nauku i kulturu formira Komisiju za ocjenu ispunjenosti uslova za početak rada Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Na fakultetu su u toku 2006. godine pokrenute aktivnosti u cilju osnivanja doktorskih studija iz oblasti arhitekture i urbanizma u skladu sa savremenim evropskim nastavnim procesima. Fakultet je zaključno sa oktobrom 2006. godine pohađalo 1330 studenata, do sada je diplomiralo 135, a trenutno je aktivno 1020 studenata. Poslediplomsku nastavu pohađalo je 40 kandidata, magistriralo je četvoro, a doktorirala su dva kandidata. Trenutno Fakultet funkcioniše na dvije lokacije, sa brojnim prostornim, institucionalnim i finansijskim problemima.

Arhitektonsko-građevinski fakultet je zacrtao politiku intenzivnog razvoja i uključivanja u evropske integracione tokove. To se prije svega odnosi na unapređenje obrazovnog i naučnog procesa, rješavanja nedostajućeg prostora i opreme, intenzivne saradnje sa drugim srodnim fakultetima, i sa privredom i institucijama.

Do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 31.avgusta 2006. godine, organi upravljanja fakultetom bili su Savjet fakulteta, dekan i Naučno-nastavno vijeće.

2012. godine počinje prva faza radova na novoj zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.

Za buduće studente:

Letak

Informator

Upis 2020/21

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića bb, 78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 324 110

E-pošta: info@unibl.org

Website: www.unibl.org

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post