Медицински факултет – Свеучилиште у Загребу

  • Почетна

Медицински факултет Свеучилишта у Загребу најстарији је медицински факултет у Републици Хрватској. Та наставно-знанствена установа организира и изводи наставу два интегрирана (преддипломски и дипломски) студија медицине (на хрватскоме и енглескоме језику), Свеучилишни дипломски студиј сестринства, три докторска студија (Биомедицина и здравство, Biomedicine and Health Sciences, Неурознаност), многобројне послиједипломске специјалистичке студије и још већи број организираних програма сталног усавршавања.  Програми с дугом традицијиом наставили су свој развој слиједећи промјене у сувременој медицинској едукацији, националним промјенама у знаности и здравству те су усклађени с очекивањима Еуропске уније. Сукладно потребама у посљедењм десетљећу уводе се и нови студијски програми.

Образовање за стручно звање доктор медицине траје шест година, дакле, дванаест семестара. Важност цјеловитог образовања препозната је и у Болоњскоме процесу, тако да се студиј изводи интегрирано. Градиво из различитих знанствених дисциплина које студент мора научити тијеком студија групирано је у пет скупина: опћеобразовни, темељни медицински, претклинички, клинички и јавно-здравствени предмети. Њихов распоред по семестрима омогућује оптимално усвајање прописаних знања и вјештина. Облици наставе су такођер прилагођени што бољем усвајању знања и вјештина. Зато је најмање предавања, пуно је семинара и демонстрација, а највише практичних вјежби, рада у клиничким одјелима те у домовима здравља и на терену. Тијеком цијелог студија одржава се и настава изборних предмета. Студенти уче рјешавати конкретне проблеме, примјењујући знања из различитих подручја истодобно.

Студент ће прво научити о физичким, кемијским и биолошким основама живота, а потом о грађи и функцији човјекова тијела. Бројне функције тијела проучавају се путем покуса на лабораторијским животињама. Упознају се узроци и развој болести, врсте и начин дјеловања лијекова те приступ болеснику и начин прегледа. У клиничким предметима настава се обавља у клиничким установама гдје се уз кревет болесника учи о болестима и њиховом лијечењу. У јавноздравственим предметима проучава се утјецај околишних и друштвених чинитеља на здравље.

Тијеком студија студент се упознаје с основама знанствених истраживања, статистике и медицинске информатике, а може се укључити у рад на знанственим пројектима код појединих истраживача. На крају студија полаже се завршни испит у којем се провјерава способност студента да препозна најважније болести и усмјери болесника на најправилније лијечење и рехабилитацију. Студент завршава студиј израдом и обраном дипломског рада.

Након завршеног школовања студент добива диплому доктора медицине.

Свеучилишни дипломски студиј сестринства отворен је у академској години 2011./12. Иако у Хрватској постоји дуга традиција образовања медицинских сестара и примаља, недовољно је била препозната потреба њихова оспособљавања на свеучилишним разинама образовања. Завршетак студија омогућује даљњу изобразбу на специјалистичким послиједипломским и докторским студијима. Тиме је Медицински факултет Свеучилишта у Загребу придонио новом статусу образовања медицинских сестара у Хрватској омогућивши им стјеване квалификације магистра и доктора знаности.

Студији:

  • Интегрирани преддипломски и дипломски студиј медицине
  • Дипломски студиј сестринства
  • Медицински факултет на енглеском језику

 

+385 1 4566 909

+385 1 4566 724

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post