Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Studij mašinstva u Tuzli datira od 1961. godine kada je otpočeo sa radom I stepen mašinskog smjera u rudarstvu pri Rudarskom fakultetu u Tuzli, a 1974. godine organiziran je i II stepen rudarsko-mašinskog smjera. 1987. godine osnovan je Studij mašinstva u sklopu Fakulteta elektrotehnike i mašinstva, odsjek Energetsko mašinstvo.
Godine 1997. formira se i drugi odsjek – Proizvodno mašinstvo. Realizacija nastavnog procesa odvijala se prema principu da su prve dvije godine studija zajedničke za oba odsjeka, dok je studij trajao 9 školskih semestara ili 4,5 akademske godina.

Od 2000. godine, organiziranjem Univerziteta u Tuzli po savremenom organizacionom modelu, Mašinski fakultet postaje jedna od njegovih organizacionih jedinica. Od 2003. godina Mašinski fakultet je smješten u objekt na adresi Univerzitetska 4, slika 1. Prva generacija studenata koji studiraju po Bolonjskoj deklaraciji upisana je u školskoj 2003/04. godini, a nastava se organizirana po principu 4+1+3. Školske 2004/05. godine upisana je prva generacija studenata na novi odsjek, Mehatronika na I ciklus studija koji traje 8 semestara,
odnosno 4 godine. Za sva tri odsjeka na I ciklusu studija prve dvije godine studija imaju zajedničke nastavne predmete, a u trećoj godini studenti nastavljaju studij na jednom od tri odsjeka: Proizvodno mašinstvo, Energetsko mašinstvo i Mehatronika.

Nastavni planovi i programi su sačinjeni na bazi planova i programa relevantnih univerziteta Evrope što treba da omogući prohodnost studenata, odnosno, nastavak studija na domaćim i evropskim univerzitetima, pri čemu se u obzir uzimaju i potrebe privrednih subjekata u BiH i šire. S obzirom na otvorenost Fakulteta, a u cilju saradnje i izmjene iskustava sa drugim fakultetima, u nastavnom procesu, osim nastavnika sa ovog Fakulteta, učestvuju i nastavnici sa drugih fakulteta i univerziteta: Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Strojarskog fakulteta iz Rijeke, Strojarskog fakulteta iz Slavonskog Broda, City University iz Londona, te profesori sa Mašinskih fakulteta iz Zenice, Bihaća, Mostara, Sarajeva, itd. Danas, Mašinski fakultet ima oko 650 studenata. Od 1987. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomiralo je više od 600 studenata, doktorske
disertacije obranilo je više od 25, a magistarske radove 90 kandidata.

Nastava I ciklusu studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izvodi se na tri odsjeka i to:
a) Energetsko mašinstvo,
b) Proizvodno mašinstvo,
c) Mehatronika.

Svi predmeti doktorskog studija su jednosemestarski, a dijele se u tri skupine:
1. Obavezni predmet za sva usmjerenja(1 predmet),
2. Obavezni predmeti za odabrano usmjerenje (3 predmeta),
3. Izborni predmeti za odabrano usmjerenje (2 predmeta).

Nastava se organizuje u prva dva semestra i to po tri predmeta u semestru. Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare, istraživački i praktični rad. Izborni predmeti se mogu izvoditi za grupe studenata (do 3 najviše) i u obliku konsultacija, uz individualni rad studenta na zadatoj temi iz užeg područja istraživanja. Studij se, u pravilu, izvodi na B/H/S jeziku,
ili na jednom od svjetskih jezika.

Završetkom doktorskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stiče se akademski stepen doktora tehničkih nauka iz područja mašinstva.

 

Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla

Tel/fax: 00 387 (0)35 320 900, 320 920

http://mf.untz.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post