Европски Универзитет „Kallos“ Тузла

  • Почетна

Европски универзитет „Kallos“ Тузла основан је 2015. године.Дјелатност којом се Универзитет бави је од јавног интереса и одвија се у складу са прописима.На Универзитету се, у оквиру шест факултета, на сва три нивоа студија изучавају правне, економске, политичке, педагошке, техничке и здравствене науке. Приликом креирања студијских програма, полази се од тога да тачке ослонца друштва треба да буду:здраво и образовано становништво,економски и технички развој, социјална правда, правна сигурност, одговорност и друге вриједности. Многи од професора, који реализују студијске програме, су веома афирмисани. Они уче студенте да цијене професионалну савјест и да ту савјест не треба да подређују другим вриједностима. Припремају их да буду носиоци нових идеја и да знање, које на Универзитету стичу, успјешно имплементирају у боље сутра средина у којима ће радити.

Стратешко опредјељење Универзитета за будући развој је да, уважавајући стандарде јединственог европског образовног простора, изграђује препознатљив квалитет, којим ће стално подизати своју конкурентску способност.Универзитет ће се развијати тако што ће своју улогу остваривати водећи рачуна о повећању квалитета и ефикасности студирања, и што ће студијске програме усаглашавати с развојним потребама окружења. У развојним програмима, у центру пажње увијек ће бити студент. Универзитет ће развијати своју аутономију, али ће се понашати друштвено одговорно.

Носиоци друштвеног прогреса могу бити само кадрови који посједују одговарајуће знање и који су спремни да преузму одговорност за развој друштва.Међутим, нема квалитетног знања без квалитетног образовања.У наредном периоду, Универзитет ће квалитет који нуди, подићи на још виши ниво. Упоредо са подизањем квалитета студијских програма, радит ће се и на подизању квалитета професора, јер су они кључни фактор квалитета образовања. Они треба да дају допринос привредном, културном, научном, образовном и политичком животу, не само региона већ и шире, те је потребно подизати углед ове професије.

Опредјељење Универзитета је да развија сарадњу с другим универзитетима у Босни и Херцеговини и иностранству, као и с међународним организацијама које се баве питањима високог образовања.

Одсјеци:

  • Економски факултет
  • Правни факултет
  • Педагошки факултет
  • Факултет политичких наука
  • Технички факултет
  • Медицински факултет (интегрисани студиј)
  • Факултет здравствених наука

Презентација за будуће студенте

Износ школарине

 

 

Улица Маршала Тита 2А – 2Б, Тузла

+38735 299 091/ 299 092

http://edukallos.edu.ba/

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post