Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Према Статуту Универзитета у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет у Источном Сарајеву је научно-наставна и научно-истраживачка организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, која припада Универзитетском центру Лукавица.

Органи факултета су Декан и Научно-наставно вијеће. Састав Научно-наставног вијећа дефинисан је Статутом Универзитета, а тренутно су чланови Научно-наставног вијећа ЕТФ-а 10 професора, 10 виших асистената, 9 асистената и 5 студената. Надлежности Научно-наставног вијећа и Декана факултета дефинисане су Статутом Универзитета.

ЕТФ тренутно има једног продекана – продекана за наставу. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету утврђују се број и надлежности продекана.

Наставна дјелатност на факултету одвија се кроз заједнички студијски програм (прва и друга година студија) и три усмјерена студијска програма:

Опредјељење за завршни студијски програм врши се приликом уписа на факултет.

На нивоу ЕТФ-а постоје сљедеће стручне службе: деканат, библиотека, студентска служба и рачуноводство. Надлежности стручних служби наведене су у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, којим се утврђује унутрашња организација рада Универзитета, систематизација радних мјеста са описом послова који се обављају, посебним условима које запослени треба да испуњавају за обављање послова на радном мјесту, те бројем извршилаца, као и друга питања од значаја за рад и функционисање Универзитета.

Права и заштита интереса студената регулисана су Статутом Универзитета. Студенти који су примљени и уписани на Универзитет улазе у уговорни однос са Универзитетом. Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности студената, услови студирања, права и обавезе Универзитета и организационих јединица према студентима.

Студентско представничко тијело Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву чине студенти чланови Вијећа факултета, као и студенти чланови Савеза студената Електротехничког факултета у Источном Сарајеву – „Стелекс“. Чланови Вијећа факултета су студенти представници својих година – по један са сваке године студија. Представнике Вијећа бирају студенти. Мандат представника траје годину дана. Члан „Стелекса“ може бити сваки студент Електротехничког факултета. Начин рада „Стелекса“ утврђују студенти Факултета Статутом „Стелекса“, након претходно прибављене сагласности Сената Универзитета. Студенти преко изабраних представника ове организације остварују комуникацију са руководством Факултета, али и надлежнима за студентска питања на нивоу Универзитета и на тај начин се боре за остваривање својих права.

Правила студирања

Живот на ЕТФ-у

 

 

Електротехнички факултет
Универзитет у Источном Сарајеву
Вука Караџића 30
71123 Источно Сарајево

kontakt@etf.ues.rs.ba

https://www.etf.ues.rs.ba/

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak