Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu

  • Početna

Prema Statutu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu je naučno-nastavna i naučno-istraživačka organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja pripada Univerzitetskom centru Lukavica.

Organi fakulteta su Dekan i Naučno-nastavno vijeće. Sastav Naučno-nastavnog vijeća definisan je Statutom Univerziteta, a trenutno su članovi Naučno-nastavnog vijeća ETF-a 10 profesora, 10 viših asistenata, 9 asistenata i 5 studenata. Nadležnosti Naučno-nastavnog vijeća i Dekana fakulteta definisane su Statutom Univerziteta.

ETF trenutno ima jednog prodekana – prodekana za nastavu. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu utvrđuju se broj i nadležnosti prodekana.

Nastavna djelatnost na fakultetu odvija se kroz zajednički studijski program (prva i druga godina studija) i tri usmjerena studijska programa:

Opredjeljenje za završni studijski program vrši se prilikom upisa na fakultet.

Na nivou ETF-a postoje sljedeće stručne službe: dekanat, biblioteka, studentska služba i računovodstvo. Nadležnosti stručnih službi navedene su u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kojim se utvrđuje unutrašnja organizacija rada Univerziteta, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova koji se obavljaju, posebnim uslovima koje zaposleni treba da ispunjavaju za obavljanje poslova na radnom mjestu, te brojem izvršilaca, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Univerziteta.

Prava i zaštita interesa studenata regulisana su Statutom Univerziteta. Studenti koji su primljeni i upisani na Univerzitet ulaze u ugovorni odnos sa Univerzitetom. Ugovorom se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti studenata, uslovi studiranja, prava i obaveze Univerziteta i organizacionih jedinica prema studentima.

Studentsko predstavničko tijelo Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu čine studenti članovi Vijeća fakulteta, kao i studenti članovi Saveza studenata Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu – “Steleks”. Članovi Vijeća fakulteta su studenti predstavnici svojih godina – po jedan sa svake godine studija. Predstavnike Vijeća biraju studenti. Mandat predstavnika traje godinu dana. Član „Steleksa“ može biti svaki student Elektrotehničkog fakulteta. Način rada „Steleksa“ utvrđuju studenti Fakulteta Statutom „Steleksa“, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Senata Univerziteta. Studenti preko izabranih predstavnika ove organizacije ostvaruju komunikaciju sa rukovodstvom Fakulteta, ali i nadležnima za studentska pitanja na nivou Univerziteta i na taj način se bore za ostvarivanje svojih prava.

Pravila studiranja

Život na ETF-u

 

 

Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

kontakt@etf.ues.rs.ba

https://www.etf.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post