Međunarodni dan obrazovanja

  • Početna

Međunarodni dan obrazovanja obilježava se svake godine 24. januara sa osnovnim ciljem da se podsjeti na bitnost obrazovanja za globalni rast i razvoj svakog pojedinca ali i svijeta generalno.

Obrazovanje je osnovna pokretačka snaga napretka svake zajednice i svaki pojedinac mora da preuzme svoju ulogu u borbi da se obrazovanje izdigne na viši nivo i postane ključna tačka opredeljenja svih vlada, naroda i donosioca odluka generalno.

Prema istraživanjima, danas u svijetu 258 miliona djece i mladih još uvijek ne pohađa školu što je poražavajuća činjenica posebno ako se uzme u obzir da živimo u svijetu digitalizacije. Ukupno 617 miliona djece i adolescenata ne zna čitati. Milioni djece su i dalje izvan škole.

Pravo na obrazovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava i naša obaveza kao odgovornih građana je da se istome posvetimo svako u domenu svojih mogućnosti.

Veliki problem pored napuštanja obrazovanja danas je i neadekvatnost obrazovnog sistema u smislu praćenja potreba tržišta rada. Spora prilagodljivost obrazovanih politika, promjenama koje se dešavaju na tržištu radne snage dovode do hiperprodukcije kadrova koji ne mogu naći zaposlenje. Sa druge strane kadrovi koji su privredi potrebni ne nalaže se na tržištu rada niti se vrši obrazovanje istih.

Savremeni tokovi nas shodno tome usmjeravaju da radimo sa jedne strane na vraćanju djece u obrazovni sistem a sa druge strane na prilagođavanju obrazovnog sistema potrebama tržišta rada.

Brčko distrikt BiH kao lokalna zajednica koja je usmerena prema evropskim integracijama radi na poboljšanju obrazovanja kroz Program usklađivanja tržišta rada i sistema obrazovanja – karijerno savjetovanje i usmjeravanje koji realizuje Omladinski centar „Vermont“ uz podršku Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Osnovni cilj nam je postići sinergiju djelovanja svih onih koji su zaduženi za što bolje profilisanje mladih u skladu sa njihovim željama ali i realnim potrebama.

Kao i ranijih godina, pozivamo sve mlade i sve zainteresovane građane i građanke da kroz svoj lični doprinos i učešće u našim aktivnostima doprinesete da stvorimo sigurnije okruženje za svu djecu i obezbijedimo njihovo pravo na obrazovanje.

Naš osnovni moto je „TREBA DA ZNAS!“

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post