Rudarsko geološki građevinski fakultet Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je za 6 decenija svog postojanja prošao kroz više razvojnih faza kontinuiranog mijenjanja i usavršavanja organizacionih i sadržajnih formi. Njegov embrion je Srednja tehnička škola u Tuzli koja 1958. godine prerasta u Višu, a 1960. godine, na zahtjev rudarske privrede Bosne i Hercegovine i Prvog kongresa rudara Jugoslavije, osniva se Rudarski fakultet u Tuzli pri Univerzitetu u Sarajevu. Krajem 1976 godine Rudarsko-geološki fakultet postaje član Univerziteta u Tuzli koji je osnovan iste godine.

Nastavno-naučna djelatnost na Rudarsko-geološkom fakultetu izvodi se u kabinetima, učionicama i laboratorijama, a dio praktične nastave i vježbi organizuje se u rudnicima i kod kompanija koje imaju potpisam Sporazum o saradnji sa Fakultetom. Rudarsko-geološki fakultet izdaje časopis „Naučno-stručni časopis Rudarsko Geološko Građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Scientific – Professional Journal of Faculty of Mining, Geology and Civil Engineering“.

Fakultet je prolazio kroz različite razvojne faze, ali je uvijek bio za formiranje odsjeka i smjerova, koji su davali nove profile inženjera za nove razvojne potrebe privrede. Osnivanjem Građevinskog odsjeka 1998/99. akademske godine prerasta u Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. Odsjek za Bušotinsku eksploataciju mineralnih sirovina osnovan je 2000/2001., a odsjek Sigurnost i pomoć 2004/2005. akademske godine, tako da je danas naučna i nastavna djelatnost Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta organizovana u sva tri ciklusa studija i kroz pet studijskih odsjeka:

  • Rudarski,
  • Geološki,
  • Građevinski,
  • Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina i
  • Sigurnost i pomoć.

U nastavnom procesu trenutno učestvuje 47 nastavnika i saradnika stalno zaposlenih na Fakultetu, kao i veći broj istaknutih stručnjaka iz prakse. Mnogi nastavnici i saradnici veoma su aktivni članovi strukovnih organizacija. Tri nastavnika izabrana su u redovne članove Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Na Fakultetu je do danas diplomiralo 3557 studenata, odbranjeno 445 magistarskih radova i 152 doktorske teze.

Kako se upisati?

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bezdržavljanstva s završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati s završenom

srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednoj tehničkoj i srodnoj školi.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima (za studijske programe: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Geologija, Rudarstvo, Sigurnost i pomoć) su: matematika, fizika i hemija. Prijemni ispit je test iz predmeta matematika.

Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima (za studijski program građevinarstvo) je: matematika. Prijemni ispit je test iz predmeta matematika.

 

Univerzitetska 2
75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

+387 35 320 550

http://rggf.untz.ba/

 

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post