Ekonomski fakultet Univerzitet u Tuzli

  • Početna

Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama. Više od 5000 naših diplomiranih studenata, uključujući i diplomirane studente sa Više i Visoke poslovne škole, koji rade na različitim radnim mjestima svojim su radom potvrdili da znanje koje su stekli na Ekonomskom fakultetu predstavlja odličnu podlogu za njihov uspješan rad i napredovanje. U prilog tome, 145 magistara nauka i 42 doktora nauka koji su svoja zvanja stekli na Ekonomskom fakultetu najbolje dokazuju da je nastavni i naučno-istraživački rad na Fakultetu na zavidnom nivou.

Kako je ovaj dio Bosne i Hercegovine poznat po razvijenoj unutarnjoj i vanjskoj trgovini, na nekadašnjoj Višoj ekonomsko-komercijalnoj školi i kasnije na Ekonomskom fakultetu u obrazovnom i istraživačkom radu posebna pažnja se posvećivala tehnici trgovinskog poslovanja i filozofiji savremenog marketinga. Računovodstvena i finansijska funkcija su isto tako shvatane kao izuzetno važne u postupku upravljanja poslovnim procesima, zbog čega je i u toj oblasti Fakultet razvio vrlo intenzivan obrazovni i naučno-istraživački rad, u čemu je postigao zavidnu reputaciju u akademskim i stručnim krugovima u državi i izvan nje. Stalnim inovacijama nastavnih planova i programa Fakultet se opredjeljuje na educiranje stručnjaka koji se u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom educiraju na biznis školama, školama za poslovnu administraciju i sličnim školama. Želimo da pripremimo mladog čovjeka da se može nositi sa različitim problemima u poslovanju preduzeća i da može uspješno da upravlja poslovnim procesima. U tom smislu, Fakultet je orijentisan na izučavanje menadžmenta i njegovih funkcija u organizaciji. Naravno, svjesni smo i značaja obrazovanja i istraživanja na polju ekonomske teorije i politike i zato na studiju I i II ciklusa nudimo i ovaj smjer. Zahtjevi savremenog poslovanja nameću potrebu i za stručnjacima iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja, pa smo u svoju ponudu uključili i ovaj smjer čime smo zaokružili cjelinu ekonomskog obrazovanja i istraživanja u ekonomskoj nauci.

U okviru Univerziteta u Tuzli, Fakultet intenzivno radi na implementaciji bolonjskih principa za visoko obrazovanje i na osiguranju kvaliteta nastavnog procesa i naučno-istraživačkog rada. Naše opredjeljenje je da se zadrži koncept visokog obrazovanja u tri ciklusa 4+1+3, uz paralelno razvijanje koncepta 3+2+3 koji kreće od trogodišnje Visoke poslovne škole, koja je zadnjom izmjenom studijskog programa prije par godina promijenila naziv u studij Poslovne administracije/Poslovne ekonomije.

Ono što predstavlja našu najveću snagu su kadrovski resursi. Naime, Fakultet vlastitim nastavnim osobljem u potpunosti zadovoljava nastavne potrebe više od 1600 trenutno aktivnih studenata. Naši nastavnici i saradnici spremni su da svoja teorijska i praktična znanja prenesu na nove generacije studenata koji pokažu interes za dobivanje raznovrsnih kvalifikacija iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Zato se možemo pohvaliti činjenicom da su naši studenti redovni dobitnici najvećih univerzitetskih priznanja.

Za buduće studente:

Kako se upisati?

Upisni materijal

Konkursi i rang liste

Upisna politika

 

Univerzitet u Tuzli
Urfeta Vejzagića, 8, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefoni: +387 35 320 820, 320 821
Faks: +387 35 320 821, 320 825
E-pošta: ef@untz.ba

Website: http://ef.untz.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post