Fakultet zdravstvenih nauka Univerziteta u Sarajevu

 • Početna

Misija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kao vodeće obrazovne i naučno istraživačke institucije u zdravstvenim disciplinama, je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu koji će stečena znanja implementirati u praksi.

Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je unaprjeđenje izvrsnosti zdravstvene struke objedinjavanjem nastavne, naučno istraživačke i stručne djelatnosti, s ciljem postizanja optimalnog znanja i vještina. te etičnosti studenata, budućih zdravstvenih radnika u službi zajednice. Da bi smo postigli svoju viziju razvoja želimo nastaviti poboljšavati kvalitet studija, povećati kvantitet i kvalitet istraživanja, unaprijediti međunarodnu saradnju, pobrinuti za organizaciju cjeloživotnog učenja i povećati vidljivost.

Kandidati se na Fakultet zdravstvenih studija upisuju nakon završene srednje škole (četvorogodišnje školovanje), a godišnje se upiše ukupno 150-200 studenata na redovan i vanredni studij – svih pet studija.

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu trenutno pohađa oko 1.800 redovnih, vanrednih i diferenciranih studenata.

Dana 05. 03. 2008. godine Visoka zdravstvena škola u Sarajevu je preimenovana u Javnu ustanovu „Fakultet zdravstvenih studija” u Sarajevu rješenjem o Registraciji Broj 065-0-Reg-08-000387 Općinskog suda u Sarajevu.

Akademske 2009/10. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu upisana je prva generacija studenata koji studiraju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije u trajanju od 4+1 godine.

Studiji po Bolonjskom programu su:

 • Studij Fizikalne terapije
 • Studij Laboratorijskih tehnologija
 • Studij Radioloških tehnologija
 • Studij Zdravlja i ekologije
 • Studij Zdravstvene njege i terapije

Akademske 2009/10. godine upisana je prva generacija studenata na postdiplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu u trajanju od dvije godine, za studente koji su završili studij po Dobolonjskom programu studiranja.

Akademske 2018/19. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu upisana je prva generacija studenata koji studiraju u skladu sa revidiranim nastavnim planom i programom I i II ciklusa studiranja.

Studiji po revidiranom nastavnom planu i programu I i II ciklusa studiranja:

 • Studij Fizioterapije
 • Studij Laboratorijskih tehnologija
 • Studij Radioloških tehnologija
 • Studij Sanitarnog inžinjerstva
 • Studij Zdravstvene njege

Do kraja 2017. godine je na Fakultetu zdravstvenih studija:

 • diplomiralo 4957 studenata dobolonjskog načina studiranja
 • magistriralo 59 studenata dobolonjskog načina studiranja
 • odbranilo doktorsku disertaciju 13 doktoranata po dobolonjskom načinu studiranja
 • diplomiralo 942 studenata I ciklusa studija (Bolonjski način studiranja)
 • odbranilo završni rad 348 studenata II ciklusa studija (Master studij- Bolonjski način studiranja)
 • odbranilo doktorsku disertaciju 8 doktoranata III cilusa studija (Bolonjski način studiranja)

Na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu angažovano je oko 150 nastavnika u zvanjima redovnog i vanrednog profesora, docenta, višeg asistenta, asistenta i stručnog saradnika.

Konkursi i obavještenja

Često postavljana pitanja

Dokumenti za upis

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 569 800 Fax: +387 33 569 825

E-mail: info@fzs.unsa.ba

Website: https://www.fzs.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post