Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je jedna od najstarijih institucija ove vrste u regiji. Polustoljetna tradicija Fakulteta je započela osnivanjem Visoke škole za fizičku kulturu 1963. godine, orijentisana na kvalitet u svim vidovima djelovanja. Kao javna visokoškolska institucija koja pripada porodici organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, Fakultet sa pravom nosi epitet lidera u oblasti tjelesnog odgoja, sportske edukacije i naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je skladno razvijen akademski kolektiv koji prema kadrovskim, materijalnim, programskim resursima i kvalitetima ne zaostaje za sličnim fakultetima u regiji. Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumijevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje vještina u svim segmentima sportske djelatnosti, koje su društvu i njegovim članovima neophodne za intelektualno i tehnološko prilagođavanje zahtjevima sredine koja je u konstantnom procesu promjena. Vrijednosti koje promoviše Fakultet su: potpuna zakonitost i transparentnosti svih vidova djelatnosti; stimulisanje kvaliteta u svim segmentima rada; visoka radna kultura i odgovornost u poslu; kolegijalna, akademska kultura i atmosfera na bazi uvažavanja realnih kompetencija i objektivno evaluirane referentnosti; otvoreni odnos prema studentskim pitanjima i inicijativama; poštivanje akademskih i moralno-etičkih principa; otvorenost za saradnju i ideje.

Vizija Fakulteta je biti stabilna institucija sa vodećom ulogom u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i područja sporta koja će moći odgovoriti svim izazovima i promjenama u akademskoj zajednici, kao i onima koje karakteriše savremeno društvo evropskog obrazovnog prostora.

Misija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je zasnovana na zajedničkom djelovanju svih uposlenika sa ciljem unaprijeđenja i kvalitetne realizije nastavnih, naučnih, istraživačkih, upravljačkih, administrativnih i organizacionih aktivnosti. Garancija za ostvarenje ovako definirane misije su nastavni kadar, optimilna opremljenost i funkcionalnost 8.500 m2 površine korisnog učioničkog, kabinetskog, dvoranskog, laboratorijskog, bibliotečkog i studentskog prostora.

 

 

Patriotske lige 41,
Sarajevo 71 000,
Bosna i Hercegovina

E-mail: dekanat@fasto.unsa.ba

Tel: +387 33 668 768

Fax: +387 33 211 537

Website: http://www.fasto.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post