Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bijeljina

  • Početna

Nastavni plan i program studijskog programa Poslovna ekonomija Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina temelji se na Bolonjskoj deklaraciji i primjeni standarda ECTS bodovanja. Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina organizuje nastavu na tri odsjeka:

– spoljna trgovina, porezi i carine,
– finansije, bankarstvo i osiguranje i
– poslovna informatika.

Nastavni plan i program Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina pruža kvalitetno i stručno obrazovanje, u skladu sa odlukama Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Studije prvog ciklusa studija studijskog programa Poslovna ekonomija traju četiri godine (8 semestara, 240 ECTS bodova).

Osnovna karakteristika usvojenog nastavnog plana i programa je usaglašenost sa Bolonjskim procesom. Na taj način postignuta je racionalizacija i fleksibilnost nastavnih planova, kao i poboljšanje efikasanosti i efektivnosti studiranja.

U skladu sa navedenim, studenti stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti ekonomije. U pogledu ishoda učenja, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina će i u narednom periodu poštovati standarde u visokom obrazovanju, kao i doprinositi kvalitetu obrazovanja.

Informator za upis

Vodič

 

 

Univerzitet i Istočnom Sarajevu
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

76300 Bijeljina, Semberskih ratara bb
Telefon: +387 (0) 55 415-200
Faks: +387 (0) 55 415-201
E-mail: dekan@fpe.ues.rs.b

http://www.fpe.ues.rs.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post