Pedagoški fakultet u Bijeljini

  • Početna

Učiteljski fakultet u Bijeljini nastao je kao izraz potrebe za pripremanje kadrova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, odnosno pripremanja nastavnika za izvođenje nastave u mlađim razredima osnovne škole. Studije na fakultetu na Odsjeku za razrednu nastavu trajale su 4 godine.

Organizaciono ovaj fakultet pripadao je Univerzitetu u Srpskom Sarajevu. Pošto je ovo bio novoformirani fakultet, koji nije imao svoj prostor, namještaj ili bilo kakvu opremu, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture i Skupština opštine Bijeljina odlučili su da Fakultet bude smješten u dijelu zgrade (aneksu) Osnovne škole “Sveti Sava”. Opremanje fakulteta namještajem i sredstvima išlo je dosta sporo, ali uz pomoć Ministarstva, Opštine Bijeljina i donatora kupljen je osnovni namještaj, oprema i dio nastavnih sredstava. U sastavu zgrade koju je fakultet dobio na korištenje nalazilo se: 5 slušaonica, biblioteka sa čitaonicom, kancelarije za dekanat, studentsku službu i računovodstvo, kabineti za nastavnike i saradnike, restoran, kancelarija za Savez studenata na ukupnom prostoru oko 940 metara kvadratnih. Za praktični dio nastave fizičkog vaspitanja korišteni su sala i sportski tereni Osnovne škole „Sveti Sava“ koji su smješteni u istom dvorištu. Uporedo s rješavanjem prostornih i materijalnih uslova za početak rada, pripremljen je Nastavni plan i program, primljeni su prvi nastavnici, formiran prvi Savjet i donesen Statut fakulteta.

Fakultet je 1994. godine počeo da radi sa 5 stalno zaposlenih nastavnika i 2 saradnika. Počevši sa radom u vrlo teškoj ratnoj školskoj 1993/94. godini fakultet se u svome djelovanju i napretku kretao do danas uzlaznom linijom.

Školske 2002/2003. godine Učiteljski fakultet je transformisan u Pedagoški fakultet. Potreba za transformacijom nastala je iz namjere Učiteljskog fakulteta da školuje kadar za rad i u predškolskim ustanovama i za djelatnost u osnovnom obrazovanju a da se pri tome postigne maksimalna racionalnost organizacije studija na fakultetu i ostvari prirodna veza između predškolskog i osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja koja do tada u našem sistemu nije postajala.

Fakultet je postao član integrisanog univerziteta od septembra 2007. godine. Od školske 2007/2008. godine studenti rade prema Nastavnom planu i programu usklađenom sa zahtjevima koji su propisani bolonjskim procesom: uvedeni su jednosemestralni ispiti, kolokvijumi, rezultati u ostvarivanju obaveza i savladavanju gradiva su iskazani u ECTS bodovima itd.

Naš fakultet nudi sledeće obrazovne profile u sva tri ciklusa:

  • Razredna nastava
  • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje
  • Tehničko obrazovanje i informatika

 

Ul. Semberskih ratara 1E,  76300
055/415-400

ucitelj@pfb.ues.rs.ba

http://www.pfb.ues.rs.ba/

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post