Studiranje u Istočnom Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu počela je sa radom školske 1994/1995. godine, na teritoriji opštine Ilidža, a od 1996. godine prostorije Muzičke akademije nalaze se u zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Prvi dekan Muzičke akademije bio je akademik Vojin Komadina. Nesebičnim zalaganjem njega i njegovih saradnika, u otežanim, ratnim uslovima, omogućeno je odvijanje nastave […]
View more

Mašinski fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje i izvodi akademske studijske programe na sva tri ciklusa studija, te razvija naučni i stručni rad u naučnom i obrazovnom području Inžinjerstvo i tehnologija. Misija Fakulteta je stalno inoviranje nastavnih sadržaja uz primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i da kroz istraživački proces obrazuje […]
View more

Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Prema Statutu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu je naučno-nastavna i naučno-istraživačka organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja pripada Univerzitetskom centru Lukavica. Organi fakulteta su Dekan i Naučno-nastavno vijeće. Sastav Naučno-nastavnog vijeća definisan je Statutom Univerziteta, a trenutno su članovi Naučno-nastavnog vijeća ETF-a 10 profesora, 10 viših asistenata, 9 asistenata i […]
View more