Univerzitet Sinergija

  • Početna

Akademska institucija Univerzitet Sinergija je osnovana 2005. godine, uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i uz podršku Univerziteta Singidunum iz Beograda.

Univerzitet Sinergija je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primjenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Univerzitet Sinergija je akreditovan 2014. godine i na njemu studira oko 3000 studenata. Nastava se realizuje u 3.750 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 5 amfiteatara, 6 sala za predavanja i 2 računarske sale.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspješnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i regiona.

Univerzitet Sinergija permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim djelovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprinijeli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao cjeline.

Stoga, misija Univerziteta jeste da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primjenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima širom Evrope, ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji.

Univerzitet nastoji da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan nivo znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Odsjeci:

Katalog

Adresa: ul. Raje Baničića bb, Bijeljina

Telefon: 055/21 71 00; 21 71 01

Fax: 055/21 90 71

E-mail: studentska@sinergija.edu.ba

Website: http://www.sinergija.edu.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post