Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH

  • Početna

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH je samostalna visokoškolska ustanova osnovana Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH broj:  01-02-1040/20  od: 14.10.2020.godine, za sve tri ciklusa akademskih i naučnih studija.

Univerzitet nudi savremene nastavne planove i programe, kao i programe učenja na daljinu, po najsavremenijim metodama koje se primjenjuju u savremenim industrijskim centrima. Cilj nam je da osposobimo mlade da budu konkurentni na tržištu rada te da budu sposobni uključiti se u savremene poslovne tokove.

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikta BiH raspolaže sa preko 5.000 m2 prostora a što je podijeljeno tako da se najveći dio praktične nastave može obavljati upravo u prostorijama Univerziteta, kao što su radio i televizijski studio, univerzitetska poluklinika i sl.

Organizacija univerziteta

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 100 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope, SAD-a i Rusije, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog svijeta Bosne i Hercegovine, kao i zemalja u okruženju.

Univerzitet „Privredna akademija“ Brčko distrikt BiH, permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim djelovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprineli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Bosne i Hercegovine.

Stoga, misija Univerziteta jeste da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primjenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima širom Evrope, ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji.

Univerzitet nastoji da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan nivo znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Postani student

Studijski programi:

Ekonomija i poslovanje

Pravo 

Elektrotehnika

Građevinsko inženjerstvo

Informacione tehnologije

Mašinsko inženjerstvo

Saobraćajno inženjerstvo

Zaštita

Razredna nastava

Informatika

Adresa: Petra Kočića 6, Brčko distrikt BiH

E-mail: info@privrednaakademija.edu.ba

Telefon: +387 49 111 222

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post